ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                    ๓ พฺรหฺมทตฺตชาตกํ
   [๕๙๐]    ทฺวยํ ยาจนโก ราช     พฺรหฺมทตฺต นิคจฺฉติ
            อลาภํ ธนลาภํ วา     เอวํธมฺมา หิ ยาจนา ฯ
   [๕๙๑]    ยาจนํ โรทนํ อาหุ      ปญฺจาลานํ รเถสภ
            โย ยาจนํ ปจฺจกฺขาติ    ตมาหุ ปฏิโรทนํ ฯ
   [๕๙๒]    มํ มาทฺทสํสุ ๓- โรทนฺตํ  ปญฺจาลา สุสมาคตา
            ตุวํ วา ปฏิโรทนฺตํ      ตสฺมา อิจฺฉามหํ รโห ฯ
   [๕๙๓]    ททามิ เต พฺราหฺมณ โรหิณีนํ
            ควํ สหสฺสํ สห ปุงฺคเวน
            อริโย หิ อริยสฺส กถํ น ทชฺชา
            สุตฺวาน คาถา ตว ธมฺมยุตฺตาติ ฯ
                   พฺรหฺมทตฺตชาตกํ ตติยํ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. ปนาทปรมา ฯ สี. ยุ. ททฺทภ-ชาตกํ ฯ ม. มามทฺทสํสุ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2884&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=590&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=323              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=590              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com