ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๗ อยกูฏชาตกํ
   [๖๘๖]    สพฺพายสํ กูฏมติปฺปมาณํ
            ปคฺคยฺห โย ๕- ติฏฺฐสิ อนฺตลิกฺเข
            รกฺขาย มํ ตฺวํ วิหิโตนุสชฺช
            อุทาหุ เม วายมเส ๖- วธาย ฯ
   [๖๘๗]    ทูโต อหํ ราชิธ รกฺขสานํ
            วธาย ตุยฺหํ ปหิโตหมสฺมิ
@เชิงอรรถ: สี. ม. สาทูนิ ฯ สี. รุกฺขา ฯ ม. สามาอนีวารํ ฯ ม. สาทุ วา
@ ยทิวาสาทุ ยุ. โส ฯ สี. ม. เจตยเส ฯ
            อินฺโท จ ตํ รกฺขติ เทวราชา
            เตนุตฺตมงฺคํ น เต ๑- ผาลยามิ ฯ
   [๖๘๘]    สเจ จ มํ รกฺขติ เทวราชา
            เทวานมินฺโท มฆวา สุชมฺปติ
            กามํ ปิสาจา วินทนฺตุ สพฺเพ
            น สนฺตเส รกฺขสิยา ปชาย ฯ
   [๖๘๙]    กามํ กณฺฑนฺตุ ๒- กุมฺภณฺฑา สพฺเพ ปํสุปิสาจกา
            นาลํ ปิสาจา ยุทฺธาย       มหตี สา วิเภสิกาติ ๓- ฯ
                    อยกูฏชาตกํ สตฺตมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๖๐-๑๖๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3236&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=686&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=347              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=686              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com