ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

            ๒ วณฺณาโรหวคฺโค
            ๑ วณฺณาโรหชาตกํ
   [๗๕๓] วณฺณาโรเหน ชาติยา   พลนิกฺกมเนน จ
        สุพาหุ น มยา เสยฺโย   สุทาโ ๑- อิติ ภาสสิ ฯ
   [๗๕๔] วณฺณาโรเหน ชาติยา   พลนิกฺกมเนน จ
        สุทาโ น มยา เสยฺโย   สุพาหุ อิติ ภาสสิ ฯ
   [๗๕๕] เอวญฺเจ มํ วิหรนฺตํ     สุพาหุ สมฺม ทุพฺภสิ
        นทานาหํ ตยา สทฺธึ    สํวาสมภิโรจเย ฯ
   [๗๕๖] โย ปเรสํ วจนานิ       สทฺทเหถ ๒- ยถาตถํ
        ขิปฺปํ ภิชฺเชถ มิตฺตสฺมึ    เวรญฺจ ปสเว พหุ ฯ
     [๗๕๗] น โส มิตฺโต โย สทา อปฺปมตฺโต
          เภทาสงฺกี รนฺธเมวานุปสฺสี
          ยสฺมิญฺจ เสติ อุรสีว ปุตฺโต
          สเว มิตฺโต โย อเภชฺโช ปเรภีติ ฯ
           วณฺณาโรหชาตกํ ปมํ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. สุทา ม. สทฺทเหยุย ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๗๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3517&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=753&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=361              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=753              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com