ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

             ๓ หิริชาตกํ
     [๗๖๓] หิรินฺตรนฺตํ วิชิคุจฺฉมานํ
          ตวาหมสฺมิ อิติ ภาสมานํ
          เสยฺยานิ กมฺมานิ อนาทิยนฺตํ
          เนโส มมนฺติ อิติ นํ วิชญฺา ฯ
   [๗๖๔] ยญฺหิ กยิรา ตญฺหิ วเท    ยํ น กยิรา น ตํ วเท
@เชิงอรรถ: ม. นาปิ ฯ ยุ. โนปิ ฯ สี. ม. สมฺปรายสุขาย จ ฯ
        อกโรนฺตํ ภาสมานํ     ปริชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ
     [๗๖๕] น โส มิตฺโต โย สทา อปฺปมตฺโต
          เภทาสงฺกี รนฺธเมวานุปสฺสี
          ยสฺมิญฺจ เสติ อุรสีว ปุตฺโต
          สเว มิตฺโต โย อเภชฺโช ปเรภิ ฯ
   [๗๖๖] ปาโมชฺชกรณํ านํ     ปสํสาวหนํ สุขํ
        ผลานิสํโส ภาเวติ      วหนฺโต โปริสํ ธุรํ ฯ
   [๗๖๗] ปวิเวกรสํ ปิตฺวา       รสํ อุปสมสฺส จ
        นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป   ธมฺมปีติรสํ ปิวนฺติ ฯ
             หิริชาตกํ ตติยํ ฯ
                 -------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๗๕-๑๗๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3546&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=763&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=363              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=763              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com