ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                       ๓ หิริชาตกํ
   [๗๖๓]    หิรินฺตรนฺตํ วิชิคุจฺฉมานํ
            ตวาหมสฺมิ อิติ ภาสมานํ
            เสยฺยานิ กมฺมานิ อนาทิยนฺตํ
            เนโส มมนฺติ อิติ นํ วิชญฺา ฯ
   [๗๖๔]    ยญฺหิ กยิรา ตญฺหิ วเท    ยํ น กยิรา น ตํ วเท
@เชิงอรรถ: ม. นาปิ ฯ ยุ. โนปิ ฯ สี. ม. สมฺปรายสุขาย จ ฯ
            อกโรนฺตํ ภาสมานํ     ปริชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ
   [๗๖๕]    น โส มิตฺโต โย สทา อปฺปมตฺโต
            เภทาสงฺกี รนฺธเมวานุปสฺสี
            ยสฺมิญฺจ เสติ อุรสีว ปุตฺโต
            สเว มิตฺโต โย อเภชฺโช ปเรภิ ฯ
   [๗๖๖]    ปาโมชฺชกรณํ ฐานํ     ปสํสาวหนํ สุขํ
            ผลานิสํโส ภาเวติ      วหนฺโต โปริสํ ธุรํ ฯ
   [๗๖๗]    ปวิเวกรสํ ปิตฺวา       รสํ อุปสมสฺส จ
            นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป   ธมฺมปีติรสํ ปิวนฺติ ฯ
                      หิริชาตกํ ตติยํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๗๕-๑๗๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3546&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=763&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=363              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=763              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com