ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ อภิ. ยมกํ (๑)

                      ปริญฺาวาโร
   [๗๘๘]  โย จกฺขายตนํ ปริชานาติ โส โสตายตนํ ปริชานาตีติ:
อามนฺตา  ฯ  โย  วา ปน โสตายตนํ ปริชานาติ โส จกฺขายตนํ
ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานาติ โส โสตายตนํ
น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ โย วา ปน โสตายตนํ น ปริชานาติ
โส จกฺขายตนํ น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ
   [๗๘๙]  โย จกฺขายตนํ ปริชานิตฺถ โส โสตายตนํ ปริชานิตฺถาติ:
อามนฺตา  ฯ  โย  วา ปน โสตายตนํ ปริชานิตฺถ โส จกฺขายตนํ
ปริชานิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  จกฺขายตนํ  น ปริชานิตฺถ โส
โสตายตนํ  น ปริชานิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ โย วา ปน โสตายตนํ
น ปริชานิตฺถ โส จกฺขายตนํ น ปริชานิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ
   [๗๙๐]  โย  จกฺขายตนํ  ปริชานิสฺสติ  โส  โสตายตนํ
ปริชานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ โย วา ปน โสตายตนํ ปริชานิสฺสติ โส
จกฺขายตนํ ปริชานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานิสฺสติ
โส โสตายตนํ น ปริชานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ โย วา ปน โสตายตนํ
น ปริชานิสฺสติ โส จกฺขายตนํ น ปริชานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ
   [๗๙๑]  โย จกฺขายตนํ ปริชานาติ โส โสตายตนํ ปริชานิตฺถาติ:
โน  ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตนํ  ปริชานิตฺถ  โส จกฺขายตนํ
ปริชานาตีติ:  โน ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานาติ โส โสตายตนํ
น ปริชานิตฺถาติ: อรหา จกฺขายตนํ น ปริชานาติ โน จ โสตายตนํ
น  ปริชานิตฺถ  อคฺคมคฺคสมงฺคิญฺจ  อรหนฺตญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสา
ปุคฺคลา  จกฺขายตนญฺจ น ปริชานนฺติ โสตายตนญฺจ น ปริชานิตฺถ ฯ
โย วา ปน โสตายตนํ น ปริชานิตฺถ โส จกฺขายตนํ น ปริชานาตีติ:
อคฺคมคฺคสมงฺคี โสตายตนํ น ปริชานิตฺถ โน จ จกฺขายตนํ น ปริชานาติ
อคฺคมคฺคสมงฺคิญฺจ   อรหนฺตญฺจ   ฐเปตฺวา   อวเสสา  ปุคฺคลา
โสตายตนญฺจ น ปริชานิตฺถ จกฺขายตนญฺจ น ปริชานนฺติ ฯ
   [๗๙๒]  โย จกฺขายตนํ ปริชานาติ โส โสตายตนํ ปริชานิสฺสตีติ:
โน  ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตนํ  ปริชานิสฺสติ โส จกฺขายตนํ
ปริชานาตีติ:  โน ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานาติ โส โสตายตนํ
น ปริชานิสฺสตีติ: เย มคฺคํ ปฏิลภิสฺสนฺติ เต จกฺขายตนํ น ปริชานนฺติ
โน  จ  โสตายตนํ  น  ปริชานิสฺสนฺติ  อรหา  เย จ ปุถุชฺชนา
มคฺคํ  น ปฏิลภิสฺสนฺติ เต จกฺขายตนญฺจ น ปริชานนฺติ โสตายตนญฺจ
น  ปริชานิสฺสนฺติ  ฯ โย วา ปน โสตายตนํ น ปริชานิสฺสติ โส
จกฺขายตนํ น ปริชานาตีติ: อคฺคมคฺคสมงฺคี โสตายตนํ น ปริชานิสฺสติ
โน  จ  จกฺขายตนํ  น  ปริชานาติ  อรหา  เย  จ  ปุถุชฺชนา
มคฺคํ น ปฏิลภิสฺสนฺติ เต โสตายตนญฺจ น ปริชานิสฺสนฺติ จกฺขายตนญฺจ
น ปริชานนฺติ ฯ
   [๗๙๓]  โย จกฺขายตนํ ปริชานิตฺถ โส โสตายตนํ ปริชานิสฺสตีติ:
โน  ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตนํ  ปริชานิสฺสติ โส จกฺขายตนํ
ปริชานิตฺถาติ: โน ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานิตฺถ โส โสตายตนํ
น  ปริชานิสฺสตีติ:  เย  มคฺคํ  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เต  จกฺขายตนํ  น
ปริชานิตฺถ  โน  จ โสตายตนํ น ปริชานิสฺสนฺติ อคฺคมคฺคสมงฺคี เย
จ  ปุถุชฺชนา มคฺคํ น ปฏิลภิสฺสนฺติ เต จกฺขายตนญฺจ น ปริชานิตฺถ
โสตายตนญฺจ  น  ปริชานิสฺสนฺติ  ฯ  โย  วา ปน โสตายตนํ น
ปริชานิสฺสติ  โส  จกฺขายตนํ  น  ปริชานิตฺถาติ: อรหา โสตายตนํ
น  ปริชานิสฺสติ  โน  จ  จกฺขายตนํ น ปริชานิตฺถ อคฺคมคฺคสมงฺคี
เย จ ปุถุชฺชนา มคฺคํ น ปฏิลภิสฺสนฺติ เต โสตายตนญฺจ น ปริชานิสฺสนฺติ
จกฺขายตนญฺจ น ปริชานิตฺถ ฯ
                   ปริญฺาวารํ นิฏฺฐิตํ ฯ
                  อายตนยมกํ นิฏฺฐิตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๒๖๑-๒๖๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5208&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=788&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=17              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=788              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com