ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ อภิ. ยมกํ (๑)

             ปริญฺาวาโร
   [๗๘๘] โย จกฺขายตนํ ปริชานาติ โส โสตายตนํ ปริชานาตีติ:
 อามนฺตา  ฯ  โย  วา ปน โสตายตนํ ปริชานาติ โส จกฺขายตนํ
 ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานาติ โส โสตายตนํ
 น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ โย วา ปน โสตายตนํ น ปริชานาติ
 โส จกฺขายตนํ น ปริชานาตีติ: อามนฺตา ฯ
   [๗๘๙] โย จกฺขายตนํ ปริชานิตฺถ โส โสตายตนํ ปริชานิตฺถาติ:
 อามนฺตา  ฯ  โย  วา ปน โสตายตนํ ปริชานิตฺถ โส จกฺขายตนํ
 ปริชานิตฺถาติ:  อามนฺตา  ฯ  โย  จกฺขายตนํ  น ปริชานิตฺถ โส
 โสตายตนํ  น ปริชานิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ โย วา ปน โสตายตนํ
 น ปริชานิตฺถ โส จกฺขายตนํ น ปริชานิตฺถาติ: อามนฺตา ฯ
   [๗๙๐]  โย  จกฺขายตนํ  ปริชานิสฺสติ  โส  โสตายตนํ
 ปริชานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ โย วา ปน โสตายตนํ ปริชานิสฺสติ โส
 จกฺขายตนํ ปริชานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานิสฺสติ
 โส โสตายตนํ น ปริชานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ โย วา ปน โสตายตนํ
 น ปริชานิสฺสติ โส จกฺขายตนํ น ปริชานิสฺสตีติ: อามนฺตา ฯ
   [๗๙๑] โย จกฺขายตนํ ปริชานาติ โส โสตายตนํ ปริชานิตฺถาติ:
 โน  ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตนํ  ปริชานิตฺถ  โส จกฺขายตนํ
 ปริชานาตีติ:  โน ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานาติ โส โสตายตนํ
 น ปริชานิตฺถาติ: อรหา จกฺขายตนํ น ปริชานาติ โน จ โสตายตนํ
 น  ปริชานิตฺถ  อคฺคมคฺคสมงฺคิญฺจ  อรหนฺตญฺจ  เปตฺวา  อวเสสา
 ปุคฺคลา  จกฺขายตนญฺจ น ปริชานนฺติ โสตายตนญฺจ น ปริชานิตฺถ ฯ
 โย วา ปน โสตายตนํ น ปริชานิตฺถ โส จกฺขายตนํ น ปริชานาตีติ:
 อคฺคมคฺคสมงฺคี โสตายตนํ น ปริชานิตฺถ โน จ จกฺขายตนํ น ปริชานาติ
 อคฺคมคฺคสมงฺคิญฺจ   อรหนฺตญฺจ   เปตฺวา   อวเสสา  ปุคฺคลา
 โสตายตนญฺจ น ปริชานิตฺถ จกฺขายตนญฺจ น ปริชานนฺติ ฯ
   [๗๙๒] โย จกฺขายตนํ ปริชานาติ โส โสตายตนํ ปริชานิสฺสตีติ:
 โน  ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตนํ  ปริชานิสฺสติ โส จกฺขายตนํ
 ปริชานาตีติ:  โน ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานาติ โส โสตายตนํ
 น ปริชานิสฺสตีติ: เย มคฺคํ ปฏิลภิสฺสนฺติ เต จกฺขายตนํ น ปริชานนฺติ
 โน  จ  โสตายตนํ  น  ปริชานิสฺสนฺติ  อรหา  เย จ ปุถุชฺชนา
 มคฺคํ  น ปฏิลภิสฺสนฺติ เต จกฺขายตนญฺจ น ปริชานนฺติ โสตายตนญฺจ
 น  ปริชานิสฺสนฺติ  ฯ โย วา ปน โสตายตนํ น ปริชานิสฺสติ โส
 จกฺขายตนํ น ปริชานาตีติ: อคฺคมคฺคสมงฺคี โสตายตนํ น ปริชานิสฺสติ
 โน  จ  จกฺขายตนํ  น  ปริชานาติ  อรหา  เย  จ  ปุถุชฺชนา
 มคฺคํ น ปฏิลภิสฺสนฺติ เต โสตายตนญฺจ น ปริชานิสฺสนฺติ จกฺขายตนญฺจ
 น ปริชานนฺติ ฯ
   [๗๙๓] โย จกฺขายตนํ ปริชานิตฺถ โส โสตายตนํ ปริชานิสฺสตีติ:
 โน  ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตนํ  ปริชานิสฺสติ โส จกฺขายตนํ
 ปริชานิตฺถาติ: โน ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานิตฺถ โส โสตายตนํ
 น  ปริชานิสฺสตีติ:  เย  มคฺคํ  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เต  จกฺขายตนํ  น
 ปริชานิตฺถ  โน  จ โสตายตนํ น ปริชานิสฺสนฺติ อคฺคมคฺคสมงฺคี เย
 จ  ปุถุชฺชนา มคฺคํ น ปฏิลภิสฺสนฺติ เต จกฺขายตนญฺจ น ปริชานิตฺถ
 โสตายตนญฺจ  น  ปริชานิสฺสนฺติ  ฯ  โย  วา ปน โสตายตนํ น
 ปริชานิสฺสติ  โส  จกฺขายตนํ  น  ปริชานิตฺถาติ: อรหา โสตายตนํ
 น  ปริชานิสฺสติ  โน  จ  จกฺขายตนํ น ปริชานิตฺถ อคฺคมคฺคสมงฺคี
 เย จ ปุถุชฺชนา มคฺคํ น ปฏิลภิสฺสนฺติ เต โสตายตนญฺจ น ปริชานิสฺสนฺติ
 จกฺขายตนญฺจ น ปริชานิตฺถ ฯ
           ปริญฺาวารํ นิฏฺิตํ ฯ
           อายตนยมกํ นิฏฺิตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๒๖๑-๒๖๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5208&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=788&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=17              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=788              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com