ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                    นนิสฺสยมูลกํ
   [๗๐๒]  นนิสฺสยปจฺจยา  นเหตุยา เอกาทส ... นอารมฺมเณ
เอกาทส  นอธิปติยา  เอกาทส  นอนนฺตเร  เอกาทส  นสมนนฺตเร
เอกาทส  นสหชาเต  เอกาทส  นอญฺมญฺเ  เอกาทส นอุปนิสฺสเย
เอกาทส  นปุเรชาเต  เอกาทส  นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน
เอกาทส  นกมฺเม เอกาทส นวิปาเก เอกาทส นอาหาเร เอกาทส
นอินฺทฺริเย เอกาทส นฌาเน เอกาทส นมคฺเค เอกาทส นสมฺปยุตฺเต
เอกาทส  นวิปฺปยุตฺเต  นว  โนอตฺถิยา  นว  โนนตฺถิยา เอกาทส
โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ
   [๗๐๓]  นนิสฺสยปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา
นอธิปติยา เอกาทส ... นอนนฺตเร เอกาทส นสมนนฺตเร เอกาทส
นสหชาเต  เอกาทส  นอญฺมญฺเ  เอกาทส  นอุปนิสฺสเย  ปญฺจ
นปุเรชาเต เอกาทส นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน เอกาทส นกมฺเม
เอกาทส นวิปาเก เอกาทส นอาหาเร เอกาทส นอินฺทฺริเย เอกาทส
นฌาเน เอกาทส นมคฺเค เอกาทส นสมฺปยุตฺเต เอกาทส นวิปฺปยุตฺเต
นว  โนอตฺถิยา  นว  โนนตฺถิยา  เอกาทส  โนวิคเต  เอกาทส
โนอวิคเต นว ฯ
   [๗๐๔]  นนิสฺสยปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา
นอธิปติปจฺจยา  นอนนฺตรปจฺจยา  นสมนนฺตรปจฺจยา  นสหชาตปจฺจยา
นอญฺมญฺปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาเต ปญฺจ ... นปจฺฉาชาเต
ตีณิ   นอาเสวเน  ปญฺจ  นกมฺเม  ปญฺจ  นวิปาเก  ปญฺจ
นอาหาเร  ปญฺจ  นอินฺทฺริเย  ปญฺจ  นฌาเน  ปญฺจ นมคฺเค ปญฺจ
นสมฺปยุตฺเต  ปญฺจ  นวิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  โนอตฺถิยา  เทฺว โนนตฺถิยา
ปญฺจ โนวิคเต ปญฺจ โนอวิคเต เทฺว ฯ สงฺขิตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๓๖-๒๓๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4732&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4732              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=702&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=95              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=702              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com