ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ

            สํสฏฺวาโร
   [๔๙๐]  กิเลสํ  ธมฺมํ  สํสฏฺโ  กิเลโส  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ
 เหตุปจฺจยา:  โลภํ  สํสฏฺโ  โมโห  ทิฏฺิ  ถีนํ  อุทฺธจฺจํ อหิริกํ
 อโนตฺตปฺปํ ฯ จกฺกํ ฯ เอวํ นว ปญฺหา กาตพฺพา ฯ
   [๔๙๑]  เหตุยา  นว  อารมฺมเณ นว สพฺพตฺถ นว วิปาเก
 เอกํ อวิคเต นว ฯ
   [๔๙๒]  กิเลสํ  ธมฺมํ  สํสฏฺโ  กิเลโส  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ
 นเหตุปจฺจยา: เอวํ นเหตุปญฺหา จตฺตาริ กาตพฺพา ฯ
   [๔๙๓]  นเหตุยา  จตฺตาริ  นอธิปติยา นว นปุเรชาเต นว
 นปจฺฉาชาเต  นว  นอาเสวเน  นว  นกมฺเม  ตีณิ นวิปาเก นว
 นฌาเน เอกํ นมคฺเค เอกํ นวิปฺปยุตฺเต นว ฯ
    เอวํ อิตเร เทฺว คณนาปิ สมฺปยุตฺตวาโรปิ กาตพฺพา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๓ หน้าที่ ๒๙๖-๒๙๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5976&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=490&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=60              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=483              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com