ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ

            สํสฏฺฐวาโร
   [๗๙๔] อรูปาวจรํ ธมฺมํ สํสฏฺโฐ อรูปาวจโร ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา:  อรูปาวจรํ  เอกํ  ขนฺธํ  สํสฏฺฐา ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ  ...  ปฏิสนฺธิ  ฯ นอรูปาวจรํ ธมฺมํ สํสฏฺโฐ นอรูปาวจโร
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นอรูปาวจรํ  เอกํ  ขนฺธํ สํสฏฺฐา
ตโย ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิ ฯ
   [๗๙๕] เหตุยา เทฺว อวิคเต เทฺว ฯ
   [๗๙๖]  นเหตุยา  เอกํ  นอธิปติยา เทฺว นปุเรชาเต เทฺว
นปจฺฉาชาเต  เทฺว  นอาเสวเน  เทฺว  นกมฺเม  เทฺว  นวิปาเก
เทฺว นฌาเน เอกํ นมคฺเค เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ฯ
   เอวํ อิตเร เทฺว คณนาปิ สมฺปยุตฺตวาโรปิ กาตพฺพา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๓ หน้าที่ ๔๘๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9830&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=794&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=112              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com