ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๗๗๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๗๗] นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นตัพยากฤต อาศัยนทัสสเนนปหาอัพยา- *ธรรมที่เป็นกุศล และนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นอกุศล และนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๗๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๗๙] นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๘๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๓๒๖-๑๔๓๖๑ หน้าที่ ๕๙๗-๕๙๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=14326&Z=14361&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=14326&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=187              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2686              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9626              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9626              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com