ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
โนอุปาทานโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
อุปาทานโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๑๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โนกิเลสโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๑๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นทัสสเนนปหาตัพพทุกนสนิทัสสนัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๑๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นภาวนายปหาตัพพทุกนสนิทัสสนัตติกะ
ภาวนายปหาตัพพทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๑๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๒๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๒๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสวิตักกทุกนสนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๒๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสวิจารทุกนสนิทัสสนัตติกสวิจารทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๒๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสัปปีติกทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปีนติกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๒๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นปีติสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกปีติสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๓๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสุขสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๓๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุเบกขาสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกะ
อุเบกขาสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๓๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกามาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๓๗] สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๓๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๔๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นปริยาปันนทุกนสนิทัสสนัตติกปริยาปันนทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๔๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นนิยยานิกทุกนสนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๔๕] สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นนิยตทุกนสนิทัสสนัตติกนิยตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๔๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสอุตตรทุกนสนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๔๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนสนิทัสสนัตติกสรณทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๕๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน [๕๕๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๕๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๕๕๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๕๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๕๙] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี ปัญจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึง ให้พิสดาร [๕๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๕๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้ฉันใด พึงนับฉันนั้น
ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน จบ.

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๕๔๐-๙๖๕๘ หน้าที่ ๓๘๔-๓๘๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=9540&Z=9658&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=9540&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=117              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2205              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8410              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8410              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com