ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [287] 41 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve uttānā ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. pana. 2 Ma. pakkamanti.
Parisā gambhīrā ca parisā . katamā ca bhikkhave uttānā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū uddhatā honti unnaḷā capalā mukharā
vikiṇṇavācā   muṭṭhassatī  asampajānā  asamāhitā  vibbhantacittā
pākatindriyā  ayaṃ  vuccati  bhikkhave uttānā parisā . katamā ca
bhikkhave  gambhīrā  parisā  idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū
anuddhatā  honti  anunnaḷā  acapalā  amukharā  avikiṇṇavācā
upaṭṭhitassatī  sampajānā  samāhitā  ekaggacittā  saṃvutindriyā  ayaṃ
vuccati  bhikkhave gambhīrā parisā . imā kho bhikkhave dve parisā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ gambhīrā parisāti.
   [288]  42 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve vaggā ca
parisā samaggā ca parisā . katamā ca bhikkhave vaggā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā
aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
vaggā  parisā  . katamā ca bhikkhave samaggā parisā idha bhikkhave
yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū samaggā sammodamānā avivadamānā khīrodakībhūtā
aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassantā  viharanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
samaggā parisā . imā kho bhikkhave dve parisā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ samaggā parisāti.
   [289] 43 Dvemā bhikkhave parisā  katamā dve anaggavatī ca
parisā  aggavatī  ca parisā . katamā ca bhikkhave anaggavatī parisā
Idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ therā bhikkhū bāhullikā 1- honti sāthalikā
vokkamane  pubbaṅgamā  paviveke  nikkhittadhurā  na  viriyaṃ ārabhanti
appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa sacchikiriyāya
tesaṃ  pacchimā  janatā  diṭṭhānugatiṃ āpajjati sāpi hoti bāhullikā
sāthalikā  vokkamane  pubbaṅgamā  paviveke  nikkhittadhurā  na viriyaṃ
ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāya  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  anaggavatī parisā . katamā ca
bhikkhave aggavatī parisā idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ therā bhikkhū na
bāhullikā  honti  na  sāthalikā  vokkamane nikkhittadhurā paviveke
pubbaṅgamā  viriyaṃ  ārabhanti  appattassa  pattiyā  anadhigatassa
adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya tesaṃ pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ
āpajjati  sāpi hoti na bāhullikā na sāthalikā vokkamane [2]-
nikkhittadhurā  paviveke  pubbaṅgamā viriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya ayaṃ vuccati bhikkhave
aggavatī  parisā  .  imā  kho  bhikkhave  dve parisā etadaggaṃ
bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ aggavatī parisāti.
   [290] 44 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve anariyā ca
parisā ariyā ca parisā . katamā ca bhikkhave anariyā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ nappajānanti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  nappajānanti ayaṃ dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bāhulikā. sabbattha īdisameva. 2 Ma. na.
Nappajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānanti
ayaṃ vuccati bhikkhave anariyā parisā . katamā ca bhikkhave ariyā parisā
idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ bhikkhū idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānanti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
pajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti ayaṃ
vuccati  bhikkhave  ariyā parisā . imā kho bhikkhave dve parisā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ ariyā parisāti.
   [291] 45 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve parisakasaṭo 1-
ca  parisamaṇḍo  ca  . katamo ca bhikkhave parisakasaṭo idha bhikkhave
yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū chandāgatiṃ gacchanti dosāgatiṃ gacchanti mohāgatiṃ
gacchanti  bhayāgatiṃ  gacchanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  parisakasaṭo .
Katamo  ca  bhikkhave  parisamaṇḍo  idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū
na  chandāgatiṃ  gacchanti  na dosāgatiṃ gacchanti na mohāgatiṃ gacchanti
na  bhayāgatiṃ  gacchanti ayaṃ vuccati bhikkhave parisamaṇḍo . imā kho
bhikkhave  dve  parisā  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ
yadidaṃ parisamaṇḍoti.
   [292] 46 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve ukkācitavinītā
parisā no paṭipucchāvinītā paṭipucchāvinītā parisā no ukkācitavinītā.
Katamā  ca  bhikkhave  ukkācitavinītā parisā no paṭipucchāvinītā idha
bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū ye te suttantā tathāgatabhāsitā gambhīrā
@Footnote: 1 Ma. parisākasaṭo ca parisāmaṇḍo ca.
Gambhīratthā   lokuttarā   suññatapaṭisaṃyuttā   tesu  bhaññamānesu
na  sussūsanti  na  sotaṃ  odahanti  na  aññācittaṃ  upaṭṭhāpenti
na  ca  te  dhamme  uggahetabbaṃ  pariyāpuṇitabbaṃ maññanti ye pana
te  suttantā  kavikatā  1-  kāveyyā  cittakkharā cittabyañjanā
bāhirakā  sāvakabhāsitā  tesu bhaññamānesu sussūsanti sotaṃ odahanti
aññācittaṃ  upaṭṭhāpenti  te  ca dhamme uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ
maññanti  te  [2]-  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇitvā na ceva aññamaññaṃ
paṭipucchanti na paṭivivaranti 3- idaṃ kathamimassa kvatthoti te avivaṭañceva
na  vivaranti  anuttānīkatañca  na  uttānīkaronti  anekavihitesu  ca
kaṅkhāṭhāniyesu  dhammesu  kaṅkhaṃ  nappaṭivinodenti ayaṃ vuccati bhikkhave
ukkācitavinītā  parisā  no  paṭipucchāvinītā  . katamā ca bhikkhave
paṭipucchāvinītā parisā no ukkācitavinītā idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ
bhikkhū ye te suttantā kavikatā kāveyyā cittakkharā cittabyañjanā
bāhirakā  sāvakabhāsitā  tesu  bhaññamānesu na sussūsanti na  sotaṃ
odahanti na aññācittaṃ upaṭṭhāpenti na ca te dhamme uggahetabbaṃ
pariyāpuṇitabbaṃ  maññanti  ye  pana  te  suttantā  tathāgatabhāsitā
gambhīrā  gambhīratthā  lokuttarā  suññatapaṭisaṃyuttā  tesu bhaññamānesu
sussūsanti  sotaṃ  odahanti  aññācittaṃ upaṭṭhāpenti te ca dhamme
uggahetabbaṃ  pariyāpuṇitabbaṃ  maññanti  te  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇitvā
aññamaññaṃ  paṭipucchanti  paṭivivaranti  idaṃ  kathamimassa  kvatthoti  te
@Footnote: 1 Ma. Yu. kavitā. 2 Ma. ca . 3 Ma. na ca paṭivicaranti.
Avivaṭañceva  vivaranti  anuttānīkatañca  uttānīkaronti  anekavihitesu
ca  kaṅkhāṭhāniyesu  dhammesu kaṅkhaṃ paṭivinodenti ayaṃ vuccati bhikkhave
paṭipucchāvinītā parisā no ukkācitavinītā . imā kho bhikkhave dve
parisā etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ paṭipucchāvinītā
parisā no ukkācitavinītāti.
   [293] 47 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve āmisagaru 1-
parisā no saddhammagaru 2- saddhammagaru parisā no āmisagaru. Katamā
ca  bhikkhave  āmisagaru  parisā  no saddhammagaru idha bhikkhave yassaṃ
parisāyaṃ  bhikkhū  gihīnaṃ  odātavasanānaṃ  sammukhā  aññamaññassa  vaṇṇaṃ
bhāsanti  asuko  bhikkhu  ubhatobhāgavimutto  asuko  paññāvimutto
asuko  kāyasakkhī  asuko  diṭṭhippatto  asuko saddhāvimutto asuko
dhammānusārī  asuko  saddhānusārī  asuko  sīlavā  kalyāṇadhammo
asuko  dussīlo  pāpadhammoti te tena lābhaṃ labhanti te taṃ lābhaṃ
labhitvā  gadhitā  3-  mucchitā  ajjhopannā  anādīnavadassāvino
anissaraṇapaññā  paribhuñjanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  āmisagaru parisā
no saddhammagaru.
   {293.1} Katamā ca bhikkhave saddhammagaru parisā no āmisagaru
idha  bhikkhave  yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū na gihīnaṃ odātavasanānaṃ sammukhā
aññamaññassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  asuko  bhikkhu  ubhatobhāgavimutto
asuko  paññāvimutto  asuko  kāyasakkhī  asuko  diṭṭhippatto
asuko  saddhāvimutto  asuko  dhammānusārī  asuko  saddhānusārī
asuko   sīlavā  kalyāṇadhammo  asuko  dussīlo  pāpadhammoti
@Footnote: 1-2 Yu. āmisagarū saddhammagarū. 3 Ma. gathitā.
Te  tena  lābhaṃ  labhanti te taṃ lābhaṃ labhitvā agadhitā amucchitā
anajjhopannā   ādīnavadassāvino   nissaraṇapaññā   paribhuñjanti
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  saddhammagaru  parisā  no āmisagaru . imā
kho  bhikkhave  dve  parisā  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ  dvinnaṃ
parisānaṃ yadidaṃ saddhammagaru parisā no āmisagarūti.
   [294]  48 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve visamā ca
parisā  samā  ca parisā . katamā ca bhikkhave visamā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  adhammakammāni  pavattanti  dhammakammāni
nappavattanti  avinayakammāni  pavattanti  vinayakammāni  nappavattanti
adhammakammāni  dippanti  dhammakammāni  na  dippanti  avinayakammāni
dippanti  vinayakammāni  na  dippanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  visamā
parisā  .  visamattā  bhikkhave  parisāya  adhammakammāni  pavattanti
dhammakammāni  nappavattanti  avinayakammāni  pavattanti  vinayakammāni
nappavattanti   adhammakammāni   dippanti   dhammakammāni   na
dippanti avinayakammāni dippanti vinayakammāni na dippanti.
   {294.1}  Katamā ca bhikkhave samā parisā idha bhikkhave yassaṃ
parisāyaṃ   dhammakammāni   pavattanti   adhammakammāni  nappavattanti
vinayakammāni    pavattanti    avinayakammāni    nappavattanti
dhammakammāni    dippanti    adhammakammāni    na   dippanti
vinayakammāni  dippanti  avinayakammāni  na  dippanti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave  samā  parisā  .  samattā  bhikkhave parisāya dhammakammāni
pavattanti    adhammakammāni    nappavattanti    vinayakammāni
Pavattanti   avinayakammāni   nappavattanti   dhammakammāni  dippanti
adhammakammāni  na  dippanti  vinayakammāni  dippanti  avinayakammāni
na  dippanti  . imā kho bhikkhave dve parisā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ samā parisāti.
   [295]  49  Dvemā bhikkhave parisā katamā dve adhammikā
ca parisā dhammikā ca parisā .pe. imā kho bhikkhave dve parisā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ dhammikā parisāti.
   [296] 50 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve adhammavādinī
ca  parisā dhammavādinī ca parisā . katamā ca bhikkhave adhammavādinī
parisā  idha  bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū adhikaraṇaṃ ādiyanti dhammikaṃ
vā  adhammikaṃ  vā  te taṃ adhikaraṇaṃ ādiyitvā na ceva aññamaññaṃ
saññāpenti  na  ca  saññattiṃ  upagacchanti  na  ca  nijjhāpenti
na  ca  nijjhattiṃ  upagacchanti  te  asaññattibalā  anijjhattibalā
appaṭinissaggamantino  tameva  adhikaraṇaṃ  thāmasā  parāmassa  1-
abhinivissa  voharanti  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave adhammavādinī parisā . katamā ca bhikkhave dhammavādinī parisā
idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū adhikaraṇaṃ ādiyanti dhammikaṃ vā
adhammikaṃ vā te taṃ adhikaraṇaṃ ādiyitvā aññamaññaṃ saññāpenti ceva
@Footnote: 1 Ma. parāmāsā.
Saññattiñca   upagacchanti   nijjhāpenti   ca  1-  nijjhattiñca
upagacchanti   te   saññattibalā  nijjhattibalā  paṭinissaggamantino
na  tameva  adhikaraṇaṃ  thāmasā  parāmassa  2-  abhinivissa voharanti
idameva saccaṃ moghamaññanti ayaṃ vuccati bhikkhave dhammavādinī parisā .
Imā  kho  bhikkhave  dve parisā etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ
parisānaṃ yadidaṃ dhammavādinī parisāti.
          Parisavaggo pañcamo.
             [3]-
         Paṭhamo paṇṇāsako samatto.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 88-96. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=1820              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=1820              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=287&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=33              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=287              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1186              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1186              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com