ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [54]  No ce bhikkhave bhikkhu paracittapariyāyakusalo hoti atha
sacittapariyāyakusalā  bhavissāmāti  evañhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbaṃ
kathañca  bhikkhave  bhikkhu  sacittapariyāyakusalo hoti seyyathāpi bhikkhave
itthī vā puriso vā daharo yuvā maṇḍanakajātiko ādāse vā parisuddhe
pariyodāte  acche  vā  udakapatte sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno
sace tattha passati rajaṃ vā aṅgaṇaṃ vā tasseva rajassa vā aṅgaṇassa vā
pahānāya  vāyamati  no  ce  tassa  passati rajaṃ vā aṅgaṇaṃ vā
tenevattamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo  lābhā  vata  me  parisuddhaṃ
vata  meti  evameva  kho bhikkhave bhikkhuno paccavekkhaṇā bahukārā
Hoti  kusalesu  dhammesu  lābhī  nu  khomhi  ajjhattaṃ cetosamathassa
na  nu  khomhi  lābhī  ajjhattaṃ  cetosamathassa  lābhī  nu  khomhi
adhipaññādhammavipassanāya  na  nu khomhi lābhī adhipaññādhammavipassanāyāti
sace  bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti lābhimhi ajjhattaṃ
cetosamathassa  na  lābhī  adhipaññādhammavipassanāyāti  tena  bhikkhunā
ajjhattaṃ  cetosamathe  patiṭṭhāya  adhipaññādhammavipassanāya  yogo
karaṇīyo.
   {54.1} So aparena samayena lābhī ceva hoti ajjhattaṃ cetosamathassa
lābhī ca adhipaññādhammavipassanāya sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ  jānāti  lābhimhi  adhipaññādhammavipassanāya  na  lābhī ajjhattaṃ
cetosamathassāti  tena  bhikkhave  bhikkhunā  adhipaññādhammavipassanāya
patiṭṭhāya ajjhattaṃ cetosamathe yogo karaṇīyo.
   {54.2} So aparena samayena lābhī ceva hoti adhipaññādhammavipassanāya
 lābhī ca ajjhattaṃ cetosamathassa  sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno
 evaṃ jānāti na lābhī ajjhattaṃ cetosamathassa na lābhī
 adhipaññādhammavipassanāyāti tena bhikkhave bhikkhunā tesaṃyeva kusalānaṃ
 dhammānaṃ paṭilābhāya adhimatto chando ca vāyāmo ca ussāho ca
 ussoḷhi ca appaṭivānī ca sati ca sampajaññañca karaṇīyaṃ seyyathāpi
 bhikkhave ādittacelo vā ādittasīso vā tasseva celassa vā sīsassa vā
 nibbāpanāya adhimattaṃ chandañca vāyāmañca ussāhañca ussoḷhiñca
 appaṭivāniñca  satiñca  sampajaññañca kareyya evameva kho bhikkhave
Tena  bhikkhunā  tesaṃyeva  kusalānaṃ  paṭilābhāya  adhimatto  chando
ca  vāyāmo  ca ussāho ca ussoḷhi ca appaṭivānī ca sati ca
sampajaññañca  karaṇīyaṃ  .  so  aparena  samayena lābhī ceva hoti
ajjhattaṃ   cetosamathassa   lābhī   ca   adhipaññādhammavipassanāya
sace  pana  bhikkhave  bhikkhu  paccavekkhamāno evaṃ jānāti lābhimhi
ajjhattaṃ    cetosamathassa    lābhī   adhipaññādhammavipassanāyāti
tena  bhikkhave  bhikkhunā tesuyeva kusalesu dhammesu patiṭṭhāya uttariṃ
āsavānaṃ khayāya yogo karaṇīyo.
   {54.3}  Cīvarampahaṃ  1-  bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpi  piṇḍapātampahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpi  senāsanampahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpi  gāmanigamampahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpi  janapadapadesampahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpi puggalampahaṃ bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi asevitabbaṃpi.
   {54.4} Cīvarampahaṃ bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi asevitabbaṃpīti
iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tattha yaṃ jaññā cīvaraṃ idaṃ kho me
cīvaraṃ  sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyantīti
evarūpaṃ cīvaraṃ na sevitabbaṃ tattha yaṃ jaññā cīvaraṃ idaṃ kho me cīvaraṃ sevato
akusalā  dhammā parihāyanti kusalā dhammā abhivaḍḍhantīti evarūpaṃ cīvaraṃ
sevitabbaṃ cīvarampahaṃ bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi asevitabbaṃpīti iti
@Footnote: 1 Ma. cīvarampāhaṃ. aparampi evaṃ ñātabbaṃ.
Yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {54.5}  Piṇḍapātampahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpīti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tattha
yaṃ  jaññā piṇḍapātaṃ idaṃ 1- kho me piṇḍapātaṃ sevato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā parihāyantīti evarūpo piṇḍapāto
na  sevitabbo  tattha  yaṃ jaññā piṇḍapātaṃ idaṃ kho me piṇḍapātaṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti
evarūpo  piṇḍapāto  sevitabbo  piṇḍapātampahaṃ  bhikkhave  duvidhena
vadāmi  sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpīti  iti  yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca
vuttaṃ.
   {54.6}  Senāsanampahaṃ  bhikkhave  duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpīti  iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tattha yaṃ
jaññā  senāsanaṃ  idaṃ  kho me senāsanaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyantīti evarūpaṃ senāsanaṃ na sevitabbaṃ
tattha yaṃ jaññā senāsanaṃ idaṃ kho me senāsanaṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti evarūpaṃ senāsanaṃ sevitabbaṃ
senāsanampahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpīti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {54.7} Gāmanigamampahaṃ bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi asevitabbaṃpīti
iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tattha yaṃ jaññā gāmanigamaṃ
idaṃ kho me gāmanigamaṃ  sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. imaṃ. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Parihāyantīti  evarūpo  gāmanigamo  na  sevitabbo tattha yaṃ jaññā
gāmanigamaṃ idaṃ kho me gāmanigamaṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti  evarūpo  gāmanigamo  sevitabbo
gāmanigamampahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpīti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {54.8}  Janapadapadesampahaṃ  bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpīti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tattha yaṃ jaññā
janapadapadesaṃ idaṃ kho me janapadapadesaṃ sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā  dhammā  parihāyantīti  evarūpo  janapadapadeso na sevitabbo
tattha yaṃ jaññā janapadapadesaṃ idaṃ kho me janapadapadesaṃ sevato akusalā
dhammā  parihāyanti kusalā dhammā abhivaḍḍhantīti evarūpo janapadapadeso
sevitabbo  janapadapadesampahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {54.9}  Puggalampahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpīti  iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tattha yaṃ
jaññā puggalaṃ idaṃ kho me puggalaṃ sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā  dhammā  parihāyantīti  evarūpo puggalo na sevitabbo tattha
yaṃ  jaññā  puggalaṃ  idaṃ  kho me puggalaṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti   kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti  evarūpo  puggalo
Sevitabbo  puggalampahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 104-109. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=2158              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=2158              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=54&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=52              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=54              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com