ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

          Upāsakavaggo pañcamo
   [91] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  athakho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ bhagavā etadavoca dasayime gahapati
kāmabhogino  santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  katame dasa idha gahapati
ekacco  kāmabhogī  adhammena  bhoge pariyesati sāhasena adhammena
bhoge pariyesitvā sāhasena na attānaṃ sukheti [3]- pineti na saṃvibhajati
na  puññāni  karoti  idha pana gahapati ekacco kāmabhogī adhammena
bhoge  pariyesati  sāhasena  adhammena bhoge pariyesitvā sāhasena
attānaṃ  sukheti  pineti  na  saṃvibhajati  na  puññāni  karoti  idha
@Footnote: 1 Ma. vāhanānando puṇṇiyo byākaraṇaṃ katthi māniko na piyakko sakokāli khīṇāsavabalena
@cāti. 2 Ma. Yu. cāti. 3 Ma. na saddo atthi.
Pana  gahapati ekacco kāmabhogī adhammena bhoge pariyesati sāhasena
adhammena bhoge pariyesitvā sāhasena attānaṃ sukheti pineti saṃvibhajati
puññāni  karoti  idha pana gahapati ekacco kāmabhogī dhammādhammena
bhoge pariyesati sāhasenapi asāhasenapi dhammādhammena bhoge pariyesitvā
sāhasenapi asāhasenapi na attānaṃ sukheti pineti na saṃvibhajati na puññāni
karoti  idha pana gahapati ekacco kāmabhogī dhammādhammena bhoge pariyesati
sāhasenapi  asāhasenapi  dhammādhammena bhoge pariyesitvā sāhasenapi
asāhasenapi  attānaṃ  sukheti pineti na saṃvibhajati na puññāni karoti
idha  pana  gahapati ekacco kāmabhogī dhammādhammena bhoge pariyesati
sāhasenapi  asāhasenapi  dhammādhammena bhoge pariyesitvā sāhasenapi
asāhasenapi  attānaṃ  sukheti  pineti  saṃvibhajati  puññāni  karoti
idha pana gahapati ekacco kāmabhogī dhammena bhoge pariyesati asāhasena
dhammena  bhoge  pariyesitvā  asāhasena na attānaṃ sukheti pineti
na saṃvibhajati na puññāni karoti  idha pana gahapati ekacco kāmabhogī
dhammena  bhoge  pariyesati  asāhasena  dhammena bhoge pariyesitvā
asāhasena  attānaṃ  sukheti  pineti na saṃvibhajati na puññāni karoti
idha  pana  gahapati  ekacco  kāmabhogī  dhammena  bhoge pariyesati
asāhasena  dhammena  bhoge  pariyesitvā  asāhasena  attānaṃ
sukheti  pineti  saṃvibhajati  puññāni  karoti  te  ca bhoge gadhito
mucchito   ajjhāpanno   1-   anādīnavadassāvī  anissaraṇapañño
@Footnote: 1 Ma. ajjhopanno.
Paribhuñjati  idha  pana  gahapati  ekacco kāmabhogī dhammena bhoge
pariyesati  asāhasena  dhammena  bhoge  pariyesitvā  asāhasena
attānaṃ  sukheti  pineti  saṃvibhajati  puññāni  karoti te ca bhoge
agadhito  amucchito  anajjhāpanno  ādīnavadassāvī  nissaraṇapañño
paribhuñjati  tatra gahapati yvāyaṃ kāmabhogī adhammena bhoge pariyesati
sāhasena  adhammena bhoge pariyesitvā sāhasena na attānaṃ sukheti
pineti  na  saṃvibhajati  na puññāni karoti ayaṃ gahapati kāmabhogī tīhi
ṭhānehi  gārayho  adhammena  bhoge  pariyesati sāhasenāti iminā
paṭhamena ṭhānena gārayho na attānaṃ sukheti pinetīti iminā dutiyena
ṭhānena  gārayho  na saṃvibhajati na puññāni karotīti iminā tatiyena
ṭhānena gārayho ayaṃ gahapati kāmabhogī imehi tīhi ṭhānehi gārayho
tatra  gahapati  yvāyaṃ kāmabhogī adhammena bhoge pariyesati sāhasena
adhammena  bhoge  pariyesitvā  sāhasena  attānaṃ  sukheti  pineti
na  saṃvibhajati na puññāni karoti ayaṃ gahapati kāmabhogī dvīhi ṭhānehi
gārayho ekena ṭhānena pāsaṃso adhammena bhoge pariyesati sāhasenāti
iminā  paṭhamena  ṭhānena  gārayho attānaṃ sukheti pinetīti iminā
ekena  ṭhānena  pāsaṃso  na saṃvibhajati na puññāni karotīti iminā
dutiyena ṭhānena gārayho ayaṃ gahapati kāmabhogī imehi dvīhi ṭhānehi
gārayho iminā ekena ṭhānena pāsaṃso
   {91.12} tatra gahapati yvāyaṃ kāmabhogī adhammena bhoge pariyesati
Sāhasena  adhammena  bhoge  pariyesitvā  sāhasena attānaṃ sukheti
pineti  saṃvibhajati  puññāni  karoti  ayaṃ  gahapati  kāmabhogī ekena
ṭhānena  gārayho dvīhi ṭhānehi pāsaṃso adhammena bhoge pariyesati
sāhasenāti iminā ekena ṭhānena gārayho attānaṃ sukheti pinetīti
iminā  paṭhamena  ṭhānena  pāsaṃso saṃvibhajati puññāni karotīti iminā
dutiyena  ṭhānena  pāsaṃso  ayaṃ  gahapati  kāmabhogī iminā ekena
ṭhānena gārayho imehi dvīhi ṭhānehi pāsaṃso
   {91.13}  tatra gahapati yvāyaṃ kāmabhogī dhammādhammena bhoge
pariyesati  sāhasenapi  asāhasenapi  dhammādhammena bhoge pariyesitvā
sāhasenapi asāhasenapi na attānaṃ sukheti pineti na saṃvibhajati na puññāni
karoti ayaṃ gahapati kāmabhogī ekena ṭhānena pāsaṃso tīhi ṭhānehi gārayho
dhammena bhoge pariyesati asāhasenāti iminā ekena ṭhānena pāsaṃso
adhammena bhoge pariyesati sāhasenāti iminā paṭhamena ṭhāne gārayho na
attānaṃ sukheti pinetīti iminā dutiyena ṭhānena gārayho na saṃvibhajati
na  puññāni  karotīti iminā tatiyena ṭhānena gārayho ayaṃ gahapati
kāmabhogī  iminā  paṭhamena  ṭhānena  pāsaṃso  imehi tīhi ṭhānehi
gārayho
   {91.14} tatra gahapati yvāyaṃ kāmabhogī dhammādhammena bhoge pariyesati
sāhasenapi  asāhasenapi  dhammādhammena bhoge pariyesitvā sāhasenapi
asāhasenapi  attānaṃ  sukheti  pineti  na  saṃvibhajati  na  puññāni
karoti  ayaṃ  gahapati kāmabhogī dvīhi ṭhānehi pāsaṃso dvīhi ṭhānehi
Gārayho  dhammena  bhoge  pariyesati  asāhasenāti iminā paṭhamena
ṭhānena pāsaṃso adhammena bhoge sāhasenāti iminā paṭhamena ṭhānena
gārayho  attānaṃ  sukheti pinetīti iminā dutiyena ṭhānena pāsaṃso
na  saṃvibhajati  na puññāni karotīti iminā dutiyena ṭhānena gārayho
ayaṃ  gahapati  kāmabhogī  imehi dvīhi ṭhānehi pāsaṃso imehi dvīhi
ṭhānehi gārayho
   {91.15}  tatra gahapati yvāyaṃ kāmabhogī dhammādhammena bhoge
pariyesati  sāhasenapi  asāhasenapi  dhammādhammena bhoge pariyesitvā
sāhasenapi  asāhasenapi  attānaṃ  sukheti  pineti  saṃvibhajati puññāni
karoti  ayaṃ gahapati kāmabhogī tīhi ṭhānehi pāsaṃso ekena ṭhānena
gārayho  dhammena  bhoge  pariyesati  asāhasenāti iminā paṭhamena
ṭhānena pāsaṃso adhammena bhoge pariyesati sāhasenāti iminā ekena
ṭhānena  gārayho  attānaṃ sukheti pinetīti iminā dutiyena ṭhānena
pāsaṃso  saṃvibhajati  puññāni karotīti iminā tatiyena ṭhānena pāsaṃso
ayaṃ  gahapati  kāmabhogī imehi tīhi ṭhānehi pāsaṃso iminā ekena
ṭhānena gārayho
   {91.16}  tatra  gahapati  yvāyaṃ  kāmabhogī  dhammena bhoge
pariyesati  asāhasena  dhammena  bhoge  pariyesitvā  asāhasena na
attānaṃ  sukheti  pineti  na  saṃvibhajati  na  puññāni  karoti  ayaṃ
gahapati  kāmabhogī  ekena ṭhānena pāsaṃso dvīhi ṭhānehi gārayho
dhammena bhoge pariyesati asāhasenāti iminā ekena ṭhānena pāsaṃso
na  attānaṃ  sukheti  pinetīti iminā paṭhamena ṭhānena gārayho na
Saṃvibhajati  na puññāni karotīti iminā dutiyena ṭhānena gārayho ayaṃ
gahapati  kāmabhogī  iminā  ekena  ṭhānena  pāsaṃso imehi dvīhi
ṭhānehi gārayho
   {91.17}  tatra  gahapati  yvāyaṃ  kāmabhogī  dhammena bhoge
pariyesati  asāhasena  dhammena  bhoge  pariyesitvā  asāhasena
attānaṃ  sukheti  pineti na saṃvibhajati na puññāni karoti ayaṃ gahapati
kāmabhogī  dvīhi ṭhānehi pāsaṃso ekena ṭhānena gārayho dhammena
bhoge pariyesati asāhasenāti iminā paṭhamena ṭhānena pāsaṃso attānaṃ
sukheti pinetīti iminā dutiyena ṭhānena pāsaṃso na saṃvibhajati na puññāni
karotīti  iminā  ekena  ṭhānena  gārayho ayaṃ gahapati kāmabhogī
imehi dvīhi ṭhānehi pāsaṃso iminā ekena ṭhānena gārayho
   {91.18} tatra gahapati yvāyaṃ kāmabhogī dhammena bhoge pariyesati
asāhasena  dhammena  bhoge  pariyesitvā asāhasena attānaṃ sukheti
pineti  saṃvibhajati  puññāni  karoti  te  ca bhoge gadhito mucchito
ajjhāpanno   anādīnavadassāvī   anissaraṇapañño  paribhuñjati  ayaṃ
gahapati  kāmabhogī  tīhi  ṭhānehi pāsaṃso ekena ṭhānena gārayho
dhammena bhoge pariyesati asāhasenāti iminā paṭhamena ṭhānena pāsaṃso
attānaṃ  sukheti  pinetīti  iminā dutiyena ṭhānena pāsaṃso saṃvibhajati
puññāni  karotīti  iminā  tatiyena ṭhānena pāsaṃso te ca bhoge
gadhito   mucchito  ajjhāpanno  anādīnavadassāvī  anissaraṇapañño
Paribhuñjatīti  iminā  ekena ṭhānena gārayho ayaṃ gahapati kāmabhogī
imehi tīhi ṭhānehi pāsaṃso iminā ekena ṭhānena gārayho
   {91.19} tatra gahapati yvāyaṃ kāmabhogī dhammena bhoge pariyesati
asāhasena dhammena bhoge pariyesitvā asāhasena attānaṃ sukheti pineti
saṃvibhajati puññāni karoti te ca bhoge agadhito amucchito anajjhāpanno
ādīnavadassāvī  nissaraṇapañño  paribhuñjati  ayaṃ  gahapati  kāmabhogī
catūhi ṭhānehi pāsaṃso dhammena bhoge pariyesati asāhasenāti iminā
paṭhamena  ṭhānena  pāsaṃso  attānaṃ sukheti pinetīti iminā dutiyena
ṭhānena  pāsaṃso  saṃvibhajati puññāni karotīti iminā tatiyena ṭhānena
pāsaṃso te ca bhoge agadhito amucchito anajjhāpanno ādīnavadassāvī
nissaraṇapañño  paribhuñjatīti  iminā  catutthena  ṭhānena  pāsaṃso
ayaṃ gahapati kāmabhogī imehi catūhi ṭhānehi pāsaṃso
   {91.20} ime kho gahapati dasa kāmabhogino santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ imesaṃ kho gahapati dasannaṃ kāmabhogīnaṃ yvāyaṃ kāmabhogī dhammena
bhoge  pariyesati  asāhasena dhammena bhoge pariyesitvā asāhasena
attānaṃ sukheti pineti saṃvibhajati puññāni karoti te ca bhoge agadhito
amucchito  anajjhāpanno  ādīnavadassāvī  nissaraṇapañño  paribhuñjati
ayaṃ imesaṃ dasannaṃ kāmabhogīnaṃ aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo
ca pavaro ca seyyathāpi gahapati gavā khīraṃ khīramhā dadhi dadhimhā navanītaṃ
navanītamhā  sappi sappimhā sappimaṇḍo tattha aggamakkhāyati  evameva
Kho gahapati imesaṃ dasannaṃ kāmabhogīnaṃ yvāyaṃ kāmabhogī dhammena bhoge
pariyesati  asāhasena dhammena bhoge pariyesitvā asāhasena attānaṃ
sukheti pineti saṃvibhajati puññāni karoti te ca bhoge agadhito amucchito
anajjhāpanno    ādīnavadassāvī    nissaraṇapañño    paribhuñjati
ayaṃ  imesaṃ dasannaṃ kāmabhogīnaṃ aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca
uttamo ca pavaro cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 188-195. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=3961              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=3961              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=91&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=89              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=91              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8256              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8256              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com