พิมพ์หน้านี้ | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน |

 


84000.org
 
       
 

84000.org::...

05-พระเจ้ามหานามศากยะ
เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายทานมีรสอันประณีต

พระเจ้ามหานามะ เป็นราชโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะ ซึ่งเป็นพระกนิษฐาของพระ
เจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา มีพระอนุชาหนึ่งพระองค์ คือ เจ้าชายอนุรุทธะและมีพระกนิษฐภคินี
หนึ่งพระองค์ คือ พระนางโรหิณี

 • ได้ครองกรุงกบิลพัสดุ์
  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ แล้ว เสด็จมาโปรด
  ประทานสงเคราะห์พระประยูรญาติ ให้ดำรงอยู่ในสุขสมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์ ทั้งที่เป็นของ
  ทิพย์และสุขเกษมศานต์อันเป็นบรมสุข คือพระนิพพานตามอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละพระ
  องค์ เจ้าชายมหานามะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ด้วยการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในครั้งแรกเท่า
  นั้น นอกจากนี้ยังมีศากยกุมารอีกเป็นจำนวนมากออกบรรพชาติดตามแวดล้อมพระบรมศาสดา
  แม้แต่พระอนุชาของพระเจ้ามหานามะ คือ เจ้าชายอนุรุทธะก็เสด็จออกบวชด้วยเช่นกัน
  เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา ได้บรรลุพระอรหัตผลและดับขันธปรินิพพานแล้ว
  ราชสมบัติก็ขาดรัชทายาทสืบสันติวงศ์ หมู่อำมาตย์ราชปุโรหิตทั้งหลายจึงได้ตกลงอัญเชิญเจ้า
  ชายมหานามะ ผู้เป็นพระปนัดดาของพระเจ้าสุทโธทนะ เข้าทำพิธีราชาภิเษกขึ้นครอบครอง
  ราชย์สมบัติในพระนครกบิลพัสดุ์สืบต่อไป

 • ถวายทานมีรสประณีต
  ต่อมาสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จจำพรรษา ณ เมืองเวรัญชา พร้อมด้วยหมู่ภิกษุ
  สงฆ์ ตามคำอาราธนาของเวรัญชพราหมณ์ ภิกษุสงฆ์ได้รับความลำบากด้วยการเที่ยวภิกขาจาร
  เพราะขาดทายกทายิกาที่จะถวายอาหารบิณฑบาตตลอดทั้งพรรษา
  ครั้นออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ทรงพาภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์เสด็จเข้า
  ประทับ ณ นิโครธาราม พระเจ้ามหานามะ ทรงทราบจึงเสด็จไปเฝ้ากราบถวายบังคมแล้ว
  ประทับนั่ง ณ ที่อันสมควร กราบว่าพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์ได้รับความลำบากด้วย
  ภิกขาจารในพรรษาที่ผ่านมา จึงกราบทูลขอพระวโรกาสถวายภัตตาหารอันมีรสประณีต แด่
  พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นระยะเวลา ๔ เดือน
  ครั้นทราบว่า พระพุทธองค์ทรงรับโดยดุษณีภาพแล้ว ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นก็ได้บำรุงภิกษุ
  สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยโภชนาหารอันประณีตและของมีรสอร่อย ๔ ชนิด ทุก ๆ
  วัน ครั้นครบกำหนด ๔ เดือนแล้ว ได้กราบทูลขอรับปฏิญญา ต่อไปอีก ๔ เดือน รวมเป็น ๘
  เดือน และก็ขอรับปฏิญญาต่ออีก ๔ เดือน รวมทั้งสิ้นเป็น ๑๒ เดือน
  เมื่อครบกำหนดวาระหนึ่งปีแล้ว พระพุทธองค์ไม่ทรงรับอาราธนาเกินไปกว่านั้น ส่วน
  พระเจ้ามหานามะ ก็ทรงปลาบปลื้มปีติยินดีกับสักการทานที่พระองค์บำเพ็ญถวายตลอดระยะ
  เวลาหนึ่งปีนั้น เกียรติคุณของพระเจ้ามหานามะก็ฟุ้งขจรไปทั่วทั้งชมพูทวีป
  ต่อมา พระพุทธองค์ประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ได้สถาปนาพระเจ้ามหานามะ
  ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ในฝ่ายผู้ถวายทานมีรสอันประณีต

84000.org...::

สารบัญหลักหมวดอุบาสก
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

 
     

 

| หน้าแรก | ส่งเมลให้webmaster | เว็บบอร์ด |