ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 631อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 635อ่านอรรถกถา 2 / 639อ่านอรรถกถา 2 / 881
อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์
ปาจิตติย์ สัปปาณกวรรคที่ ๗ สิกขาบทที่ ๒

               ปาจิตตีย์ สัปปาณกสิกขาบทที่ ๒               
               ในสิกขาบทที่ ๒ มีวินิจฉัยดังนี้ :-

               [แก้อรรถว่าด้วยการบริโภคน้ำมีตัวสัตว์]               
               บทว่า สปฺปาณกํ ได้แก่ นํ้ามีตัวสัตว์ด้วยจำพวกสัตว์เล็กๆ ซึ่งจะตายเพราะการบริโภค. อธิบายว่า ก็ภิกษุรู้อยู่บริโภคนํ้าเช่นนั้น ต้องปาจิตตีย์ทุกๆ ประโยค. เมื่อภิกษุดื่มนํ้าแม้เต็มบาตร โดยประโยคเดียวไม่ขาดตอน ก็เป็นอาบัติตัวเดียว. ภิกษุเอานํ้าเช่นนั้นแกว่งล้างบาตรมีอามิสก็ดี ทำบาตร ข้าวต้มร้อนให้เย็นในนํ้าเช่นนั้นก็ดี เอามือวัก หรือเอากระบวยตักนํ้านั้นอาบก็ดี เป็นปาจิตตีย์ ทุกๆ ประโยค.
               แม้ภิกษุเข้าไปสู่สระพังนํ้าก็ดี สระโบกขรณีก็ดี ให้คลื่นเกิดขึ้นเพื่อต้องการให้นํ้าทะลักออกภายนอก (เป็นปาจิตตีย์). พวกภิกษุเมื่อชำระสระพังหรือสระโบกขรณี พึงถ่ายเทนํ้าที่ตักจากสระพังหรือจากสระโบกขรณีนั้นลงในนํ้าเท่านั้น. เมื่อในที่ใกล้ไม่มีนํ้า พึงเทนํ้าที่เป็นกัปปิยะ ๘ หม้อหรือ ๑๐ หม้อลงในประเทศที่ขังนํ้าได้ (แอ่งนํ้า) แล้วพึงเทลงในนํ้าที่เป็นกัปปิยะซึ่งเทไว้นั้น. อย่าพึงเทนํ้าลงบนหินอันร้อน ด้วยสำคัญว่า จักไหลกลับลงไปในนํ้า. แต่จะรดให้หินเย็นด้วยนํ้าที่เป็นกัปปิยะ ควรอยู่.
               บทที่เหลือในสิกขาบทนี้ตื้นทั้งนั้น.
               สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน ๓ เป็นกิริยา สัญญาวิโมกข์ สจิตตกะ ปัณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ แล.
               แต่ในสิกขาบทนี้ บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นปัณณัตติวัชชะ เพราะภิกษุแม้รู้ว่านํ้ามีตัวสัตว์ แล้วบริโภคด้วยสำคัญว่าเป็นนํ้า ดุจในการที่แม้รู้ว่าตั๊กแตนและสัตว์เล็กจะตกลงไปแล้ว ตามประทีปด้วยจิตบริสุทธิ์ ฉะนั้น ดังนี้แล.

               สัปปาณกสิกขาบทที่ ๒ จบ.               
               ------------------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์ ปาจิตติย์ สัปปาณกวรรคที่ ๗ สิกขาบทที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 631อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 635อ่านอรรถกถา 2 / 639อ่านอรรถกถา 2 / 881
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=2&A=12642&Z=12678
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9665
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9665
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :