ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 772อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 776อ่านอรรถกถา 2 / 780อ่านอรรถกถา 2 / 881
อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์
ปาจิตติย์ รตนวรรคที่ ๙ สิกขาบทที่ ๑๐

               รตนวรรค นันทเถรสิกขาบทที่ ๑๐               
               วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๐ พึงทราบดังนี้ :-
               บทว่า จตุรงฺคุโลมโก คือ มีขนาดต่ำกว่า ๔ นิ้ว (พระนันทะมีขนาดต่ำกว่าพระศาสดา ๔ นิ้ว).
               คำที่เหลือในสิกขาบทนี้ ตื้นทั้งนั้น. สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน ๖.
               นันทเถรสิกขาบทที่ ๑๐ จบ               
               ราชวรรคที่ ๙ จบบริบูรณ์               
               ตามวรรณนานุกรม.               
               คำว่า อุทฺทิฏฺฐา โข เป็นต้น มีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.
               ขุททกวรรณนาในอรรถกถาพระวินัย               
               ชื่อสมันตปาสาทิกา จบบริบูรณ์.               
               ------------------------------------------------------------               
               หัวข้อประจำเรื่อง               
               ๑. อันเตปุรสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าสู่พระราชฐาน
               ๒. รตนสิกขาบท ว่าด้วยการเก็บรตนะ
               ๓. วิกาเลคามปเวสนสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าบ้านในเวลาวิกาล
               ๔. สูจิฆรสิกขาบท ว่าด้วยการทำกล่องเข็ม
               ๕. มัญจสิกขาบท ว่าด้วยเตียงตั่งเกินประมาณ
               ๖. ตูโลนัทธสิกขาบท ว่าด้วยเตียงตั่งยัดนุ่น
               ๗. นิสีทนสิกขาบท ว่าด้วยการทำผ้าสำหรับนั่ง
               ๘. กัณฑุปฏิจฉาทีสิกขาบท ว่าด้วยการทำผ้าปิดฝี
               ๙. วัสสิกสาฏิกสิกขาบท ว่าด้วยการทำผ้าอาบน้ำฝน
               ๑๐. สุคตจีวรสิกขาบท ว่าด้วยการทำจีวรเท่าสุคตจีวร.
               ------------------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์ ปาจิตติย์ รตนวรรคที่ ๙ สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 772อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 776อ่านอรรถกถา 2 / 780อ่านอรรถกถา 2 / 881
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=2&A=14722&Z=14776
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10277
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10277
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :