ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 862อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 880อ่านอรรถกถา 2 / 881อ่านอรรถกถา 2 / 881
อรรถกถา มหาวิภังค์ ภาค ๒
ธรรมคืออธิกรณสมถะ

               อธิกรณสมถวรรณนา               
               วินิจฉัยในอธิกรณสมถะทั้งหลาย พึงทราบดังนี้ :-
               คำว่า สตฺต (๗) เป็นเครื่องกำหนดนับธรรมเหล่านั้น.
               ธรรม ๗ นั้นชื่อว่า อธิกรณสมถะ เพราะอรรถว่า ยังอธิกรณ์ ๕ อย่างให้สงบ คือให้ระงับไป. ความพิสดารแห่งอธิกรณสมถะเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในขันธกะและในปริวาร. พวกเราจักพรรณนาอรรถแห่งคำพิสดารนั้นในขันธกะและปริวารนั้นแล.
               คำที่เหลือในสิกขาบททั้งปวง ตื้นทั้งนั้นฉะนี้แล.

               ภิกขุวิภังควรรณนาในอรรถกถาพระวินัย               
               ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ.               
               ------------------------------------------------------------               

.. อรรถกถา มหาวิภังค์ ภาค ๒ ธรรมคืออธิกรณสมถะ จบ.
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 862อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 880อ่านอรรถกถา 2 / 881อ่านอรรถกถา 2 / 881
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=2&A=16393&Z=16406
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10680
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10680
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :