ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 106อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 110อ่านอรรถกถา 3 / 114อ่านอรรถกถา 3 / 504
อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ นิสสัคคิยกัณฑ์
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔

               อรรถกถาปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔               
               วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๔ พึงทราบดังนี้ :-
               บทว่า กเยน แปลว่า ด้วยราคา. ได้ยินว่า ภิกษุณีชื่อถุลลนันทานั้นเข้าใจอยู่ว่า อุบาสกนั้นคืนเนยใสที่ซื้อมาแล้ว จักนําแม่นํ้ามันมาได้ จึงได้กล่าวคํานี้ว่า อาวุโส! ฉันไม่มีความต้องการด้วยเนยใส ฉันต้องการนํ้ามัน.
               บทว่า วิญฺญาเปตฺวา ได้แก่ บอกให้รู้แล้ว หรือออกปากขอแล้วว่า ท่านจงนําของชื่อนี้มา.
               สองบทว่า ตญฺเจว วิญฺญาเปติ มีความว่า สิ่งใดที่ตนขอก่อน สิ่งนั้นน้อยไปไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้น จึงขอของนั้นนั่นแลเพิ่ม.
               สองบทว่า อญฺญญฺจ วิญฺญาเปติ มีความว่า ถ้าว่าตนขอเนยใสไว้ก่อน แต่เพราะหมอพูดว่า จะต้องเจียวคู่กัน (เจียวรวมเข้าด้วยกัน) จึงมีความต้องการด้วยนํ้ามัน เพราะฉะนั้น จึงขอแถมแม้ของอื่นอย่างนี้ว่า เรามีความต้องการนํ้ามันด้วย.
               ข้อว่า อานิสํสํ ทสฺเสตฺวา วิญฺญาเปติ มีความว่า ถ้าหากว่า เนยใสที่เขานํามามีราคาถึงกหาปณะ ภิกษุณีแสดงอานิสงส์แล้ว ขออย่างนี้ว่า ด้วยราคาเท่านี้ จะได้น้ำมัน ๒ เท่า และกิจนี้จะสําเร็จได้ตลอดไป แม้ด้วยนํ้ามันนี้ เพราะฉะนั้น ท่านจงนํานํ้ามันมาเถิด.
               คําที่เหลือ ตื้นทั้งนั้น.
               สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน ๖ เป็นทั้งกิริยาทั้งอกิริยา เป็นโนสัญญาวิโมกข์ อจิตตกะ ปัณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.

               อรรถกถาปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ นิสสัคคิยกัณฑ์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 106อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 110อ่านอรรถกถา 3 / 114อ่านอรรถกถา 3 / 504
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=3&A=1571&Z=1640
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11154
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11154
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :