ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 349อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 361อ่านอรรถกถา 7 / 366อ่านอรรถกถา 7 / 664
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ สังฆเภทขันธกะ
พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์เป็นต้น

               อรรถกถาสังฆเภทขันธกะทั้งหมดมีเนื้อความอยู่ในข้อ 337.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ สังฆเภทขันธกะ                เรื่องมหานามศากยะและอนุรุทธศากยะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=337                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ วัตตขันธกะ                เรื่องพระอาคันตุกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=414

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ สังฆเภทขันธกะ พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์เป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 349อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 361อ่านอรรถกถา 7 / 366อ่านอรรถกถา 7 / 664
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=7&A=3383&Z=3492
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :