ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 499อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 506อ่านอรรถกถา 7 / 512อ่านอรรถกถา 7 / 664
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ ปาติโมกขฐปนะขันธกะ
ผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรมต้องเดือดร้อนเป็นต้น

               อรรถกถาปาติโมกขฐปนะขันธกะทั้งหมดมีเนื้อความอยู่ในข้อ 447.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ ปาติโมกขฐปนะขันธกะ                เรื่องพระอานนทเถระเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=447                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ ภิกขุนีขันธกะ                เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=513

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ ปาติโมกขฐปนะขันธกะ ผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรมต้องเดือดร้อนเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 499อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 506อ่านอรรถกถา 7 / 512อ่านอรรถกถา 7 / 664
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=7&A=5978&Z=6008
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :