ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 621อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 622อ่านอรรถกถา 7 / 623อ่านอรรถกถา 7 / 664
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ ปัญจสติกขันธกะ
ปรับอาบัติทุกกฏแก่พระอานนท์

               อรรถกถาปัญจสติกขันธกะทั้งหมดมีเนื้อความอยู่ในข้อ 614.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ ปัญจสติกขันธกะ                เรื่องพระมหากัสสปเถระเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=614                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ สัตตสติกขันธกะ                เรื่องพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=630

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ ปัญจสติกขันธกะ ปรับอาบัติทุกกฏแก่พระอานนท์ จบ.
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 621อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 622อ่านอรรถกถา 7 / 623อ่านอรรถกถา 7 / 664
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=7&A=7492&Z=7535
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :