ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถา ทุติยปาราชิกสิกขาบท
บทภาชนีย์ มาติกา ภุมมัฏฐวิภาคเป็นต้น
อรรถาธิบายเนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ ข้อ [๙๐] ถึง [๑๒๐]
บทภาชนีย์ มาติกา ภุมมัฏฐวิภาคเป็นต้น

     เนื้อความในพระไตรปิฎก
     เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๔ หน้าต่าง
     อรรถกถาบทภาชนีย์ มาติกา ภุมมัฏฐวิภาคเป็นต้น    หน้าต่างที่             ภุมฺมฏฺฐกถา    ๑.                       อรรถาธิบายอาบัติที่เป็นบุพประโยคแห่งปาราชิก                  อาบัติทุกกฏ ๘ อย่าง                  อรรถาธิบายคำว่าทุกกฏและถุลลัจจัย                  กิริยาที่ภิกษุลักทรัพย์ให้เคลื่อนจากฐาน ๖ อย่าง                  อรรถธิบายภิกษุลักดูดเอาเนยใสเป็นต้นเป็นปาราชิก                  อรรถาธิบายคำว่า ภินฺทิตฺวา เป็นต้น             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่บนบก    ๒.                  กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่ในกลางแจ้ง             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในน้ำ                  สมัยหลังพุทธกาล พวกชนขุดบ่อน้ำใช้เลี้ยงปลา                  ภิกษุจับเอาปลาที่เขาเลี้ยง ปรับอาบัติตามราคาปลา             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเรือ             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในยาน             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในภาระ             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในสวน             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในวิหาร             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในนา             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่             กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในป่า    ๓.                  กถาว่าด้วยน้ำ             กถาว่าด้วยไม้ชำระฟัน             กถาว่าด้วยต้นไม้เจ้าป่า             กถาว่าด้วยผู้นำทรัพย์ไป             กถาว่าด้วยสิ่งของที่เขาฝากไว้             กถาว่าด้วยด่านภาษี    ๔.                  กถาว่าด้วยสัตว์มีชีวิต             กถาว่าด้วยสัตว์ไม่มีเท้า             กถาว่าด้วยสัตว์ ๒ เท้า             กถาว่าด้วยสัตว์ ๔ เท้า             กถาว่าด้วยสัตว์มีเท้ามาก             กถาว่าด้วยภิกษุผู้สั่ง             กถาว่าด้วยผู้รับของฝาก             กถาว่าด้วยการชักชวนกันลัก             กถาว่าด้วยการนัดหมาย             กถาว่าด้วยการทำนิมิต

.. สารบัญ อรรถกถา ทุติยปาราชิกสิกขาบท บทภาชนีย์ มาติกา ภุมมัฏฐวิภาคเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 85อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 90อ่านอรรถกถา 1 / 121อ่านอรรถกถา 1 / 657
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=1&A=6336&Z=6581
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=7842
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=7842
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]