ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค
มหาสติปัฏฐานสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ ข้อ [๒๗๓] ถึง [๓๐๐]
มหาสติปัฏฐานสูตร

               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๖ หน้าต่าง
               อรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร    หน้าต่างที่                        มูลกำเนิดมหาสติปัฏฐานสูตร    ๑.                             เรื่องลูกนกแขกเต้า                        อธิบายความตามลำดับบท                        ธรรมสากัจฉาของพระมหาเถระ                              เรื่องทุกข์ของพระติสสเถระ                              เรื่องทุกข์ของภิกษุ ๓๐ รูป                              เรื่องทุกข์ของพระปีติมัลลเถระ                              เรื่องโทมนัสของท้าวสักกะ                              เรื่องโทมนัสของสุพรหมเทพบุตร                        บาลีวิภังค์    ๒.                                   อุทเทสวารแห่งเวทนาจิตตธัมมานุปัสสนา                        กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน                              อธิบายศัพท์ในปุจฉวาร                              อานาปานบรรพ                                    เสนาสนะที่เหมาะแก่การเจริญอานาปานสติ                                    กำหนดลมอัสสาสปัสสาสะ                                    อานาปานสติเป็นอริยสัจ ๔                              อิริยาบถบรรพ                                    อิริยาบถภายในภายนอก                                    สติกำหนดอิริยาบถเป็นอริยสัจ ๔                              สัมปชัญญบรรพ                                    สติกำหนดสัมปชัญญะเป็นอริยสัจ ๔                              ปฏิกูลมนสิการบรรพ                              ธาตุมนสิการบรรพ                                    กายสักว่าธาตุ ๔                              นวสีวถิกาบรรพ                                    กายที่ปราศจากอายุไออุ่นวิญญาณเป็นซากศพ                                    เทียบกายด้วยซากศพ                                    จัดเป็นบรรพ                                    สติกำหนดซากศพเป็นอริยสัจ ๔                        เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน    ๓.                                   สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา                              พระเถระผู้เสวยทุกขเวทนา                              เวทนาเป็นอรูปกัมมัฏฐาน                              เวทนาที่เป็นสามิสและนิรามิส                              เวทนาในเวทนานอก                              สติกำหนดเวทนาเป็นอริยสัจ ๔                        จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน                              จำแนกอารมณ์ของจิต                              จิตในจิตนอก                              สติกำหนดจิตเป็นอริยสัจ ๔                        ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน    ๔.                                   นีวรณบรรพ                                    เหตุเกิดกามฉันท์                                    เหตุละกามฉันท์                                    ธรรมสำหรับละกามฉันท์                                    เหตุเกิดพยาบาท                                    เหตุละพยาบาท                                    ธรรมสำหรับละพยาบาท                                    เหตุเกิดถีนมิทธะ                                    เหตุละถีนมิทธะ                                    ธรรมสำหรับละถีนมิทธะ                                    เหตุเกิดอุทธัจจกุกกุจจะ                                    เหตุละอุทธัจจกุกกุจจะ                                    ธรรมสำหรับละอุทธัจจกุกกุจจะ                                    เหตุเกิดวิจิกิจฉา                                    เหตุละวิจิกิจฉา                                    ธรรมสำหรับละวิจิกิจฉา                                    สติกำหนดนีวรณ์เป็นอริยสัจ ๔                              ขันธบรรพ                                    สติกำหนดขันธ์ ๕ เป็นอริยสัจ ๔                              อายตนบรรพ                                    เหตุเกิดสังโยชน์                                    ความรู้เหตุละสังโยชน์                                    สติกำหนดอายตนะเป็นอริยสัจ ๔                              โพชฌงคบรรพ    ๕.                                         ธรรมเป็นเหตุเกิดสติสัมโพชฌงค์                                    เหตุเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค์                                    ธรรมเป็นเหตุเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค์                                    วิริยสัมโพชฌงค์                                          ธรรมเป็นเหตุเกิดวิริยสัมโพชฌงค์                                                ๑. การพิจารณาเห็นภัยในอบาย                                                ๒. การเห็นอานิสงส์                                                ๓. การพิจารณาวิถีทางดำเนิน                                                ๔. การเคารพยำเกรงต่อบิณฑบาต                                                      เรื่องพระมหามิตตเถระ                                                ๕. การพิจารณาความมีทรัพย์มรดกเป็นใหญ่                                                ๖. การพิจารณาความมีพระศาสดาเป็นใหญ่                                                ๗. การพิจารณาความมีชาติเป็นใหญ่                                                ๘. การพิจารณาความมีสพรหมจารีเป็นใหญ่                                                ๙. การงดเว้นบุคคลผู้เกียจคร้าน                                                ๑๐. การคบหาบุคคลผู้ปรารภความเพียร                                                ๑๑. ความน้อมจิตไปในวิริยสัมโพชฌงค์นั้น                                    ปีติสัมโพชฌงค์                                          ธรรมเป็นเหตุเกิดปีติสัมโพชฌงค์                                    ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์                                          ธรรมเป็นเหตุเกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์                                    สมาธิสัมโพชฌงค์                                          ธรรมเป็นเหตุเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์                                          อธิบายธรรม ๑๑ ประการ                                    อุเบกขาสัมโพชฌงค์                                          ธรรมเป็นเหตุเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์                                          อธิบายธรรม ๕ ประการ                                    สติกำหนดโพชฌงค์เป็นอริยสัจ ๔                              สัจจบรรพ    ๖.                                         อริยสัจ ๔                                    อธิบายบทภาชนะ                                          ชาติ                                          ชรา                                          มรณะ                                          โสกะ                                          ปริเทวะ                                          ทุกขโทมนัส                                          อุปายาส                                          การไม่สมความปรารถนาเป็นทุกข์                                    สมุทัยอริยสัจ                                    ทุกขนิโรธอริยสัจ                                    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ                                          สัมมาสังกัปปะ                                          สัมมาวาจา                                          สัมมากัมมันตะ                                          สัมมาอาชีวะ                                          สัมมาวายามะ                                          สัมมาสติ                                          สัมมาสมาธิ                                    สติกำหนดสัจจะ ๔ เป็นอริยสัจ                        สรุปความ                        อานิสงส์

.. สารบัญ อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 10 / 1อ่านอรรถกถา 10 / 247อรรถกถา เล่มที่ 10 ข้อ 273อ่านอรรถกถา 10 / 301อ่านอรรถกถา 10 / 301
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=10&A=6257&Z=6764
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=9140
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=9140
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]