ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค
สัพพาสวสังวรสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อ [๑๐] ถึง [๑๙]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๑๐] [๑๑] [๑๒] [๑๓] [๑๔] [๑๕] [๑๖] [๑๗] [๑๘] [๑๙]


สัพพาสวสังวรสูตร
           เนื้อความในพระไตรปิฎก
           เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๒ หน้าต่าง
           อรรถกถาสัพพาสวสังวรสูตร     หน้าต่างที่
                   อรรถกถาสัพพาสวสังวรสูตร    .     
                        อธิบายที่มาของคำว่า สาวัตถี
                        อธิบายคำว่า อาสวะ
                        อธิบายคำว่า สังวร
                        อธิบายคำว่า ญาณทัสสนะ
                        อธิบายคำว่า อาสวะ
                        พรรณนาอาสวธรรมที่พึงละด้วยทัสสนะ
                        อาสวะที่ละได้เพราะสังวร     .     
                        อาสวะที่ละได้เพราะการพิจารณา
                        อาสวะที่ละได้ด้วยความอดกลั้น
                        อาสวะที่ละได้เพราะการเว้น
                        อาสวะที่ละได้เพราะการบรรเทา
                        อาสวะที่ละได้เพราะการอบรม

.. สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค สัพพาสวสังวรสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 12 / 1อ่านอรรถกถา 12 / 1อรรถกถา เล่มที่ 12 ข้อ 10อ่านอรรถกถา 12 / 20อ่านอรรถกถา 12 / 557
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=238&Z=384
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=1647
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=1647
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]