ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค
สติปัฏฐานสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อ [๑๓๑] ถึง [๑๕๒]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๑๓๑] [๑๓๒] [๑๓๓] [๑๓๔] [๑๓๕] [๑๓๖] [๑๓๗] [๑๓๘] [๑๓๙] [๑๔๐] [๑๔๑] [๑๔๒] [๑๔๓] [๑๔๔]


สติปัฏฐานสูตร
           เนื้อความในพระไตรปิฎก
           เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๖ หน้าต่าง
           อรรถกถาสติปัฏฐานสูตร     หน้าต่างที่
                       ที่มาของคำว่า กุรุ    .     
                       ที่มาของคำว่า กัมมาสธัมมะ
                       ทำไมจึงตรัสสติปัฏฐานสูตรที่กุรุรัฐ?
                       นกแขกเต้าเจริญสติปัฏฐาน
                       ความหมายของเอกายนะ
                               ศิษย์กับอาจารย์สนทนากัน
                       อธิบายมรรค
                               พระเถระทุบเท้า
                               พระได้บรรลุพระอรหัตในปากเสือโคร่ง
                               พระเถระถูกแทงบรรลุพระอรหัต
                               ท้าวสักกะจุติแล้วอุบัติทันที
                               เทวดาตกนรก
                       อธิบายศัพท์ว่า ยทิทํ
                       แก้สติปัฏฐาน
                       เหตุที่ตรัสสติปัฏฐานไว้ ๔ อย่าง

                       มติของอรรถกถา    .     
                       ข้อเปรียบเทียบ
                       ความหมายของภิกษุ
                               อธิบายคำว่า กาย
                       พิจารณากาย
                               อธิบายบท อาตาปี สติมา สมฺปชาโน
                               อธิบายบท วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ
                               อธิบายบท อนุปสฺสี
                               อธิบายเวทนานุปัสสนา
                       สมาธิ ๔
                       อุปมาจิตเหมือนลูกวัว
                       เสียงเป็นข้าศึกต่อฌาน
                       ทรงเปรียบพระเหมือนเสือเหลือง
                       เจริญอานาปานสติ
                       อริยสัจ ๔ ในอานาปานะ

                       พิจารณาดูกายโดยอิริยาบถ    .     
                               ความรู้ที่เป็นสติปัฏฐานภาวนา
                               วาโยธาตุเกิดจากจิต
                               อริยสัจในอิริยาบถ
                       พิจารณาดูกายโดยสัมปชัญญะ ๔
                               สัมปชัญญะ ๔
                                       ๑. สาตถกสัมปชัญญะ
                                       ๒. สัปปายสัมปชัญญะ
                                               เรื่องภิกษุหนุ่ม
                                       ๓. โคจรสัมปชัญญะ
                                               ภิกษุนำไป ไม่นำกลับ
                                               ภิกษุไม่นำไป แต่นำกลับ
                                               ภิกษุไม่นำไป ไม่นำกลับ
                                               ภิกษุทั้งนำไปนำกลับ
                                               เรื่องพระมหาปุสสเทวเถระ
                                               เรื่องพระมหานาคเถระ
                                               เรื่องพระ ๕๐ รูป
                                       ๔. อสัมโมหสัมปชัญญะ
                                               หน้าที่ของจิตแต่ละขณะ
                                               เรื่องพระมหาเถระ    .     
                                               ปฏิกูล ๑๐
                               อริยสัจในสัมปชัญญะ

                       ปฏิกูลมนสิการบรรพ
                       ธาตุมนสิการบรรพ
                               เปรียบพระเหมือนคนฆ่าวัว
                       นวสีวถิกาบรรพ
                               ป่าช้า ๙
                               อริยสัจในนวสีวถิกา

                       เวทนานุปัสสนา    .     
                               ความรู้ที่ไม่เป็นสติปัฏฐานภาวนา
                               ความรู้ที่เป็นสติปัฏฐานภาวนา
                               เรื่องพระเถระรูปใดรูปหนึ่ง
                               รูปกัมมัฏฐาน-อรูปกัมมัฏฐาน
                               เวทนาคืออรูปกัมมัฏฐาน
                               สุขเวทนาแปรปรวน
                               อริยสัจในเวทนา
                       แก้จิตตานุปัสสนา
                               อริยสัจในจิตตานุปัสสนา
                       แก้ธรรมานุปัสสนา
                               นีวรณบรรพ
                                       อธิบายสุภนิมิต
                                       อธิบายอสุภนิมิต
                                               ละกามฉันทะด้วยธรรม ๖ ประการ
                                       อธิบายปฏิฆนิมิต
                                               ละพยาบาทด้วยธรรม ๖ ประการ
                                       อธิบายอรติ เป็นต้น
                                       อธิบายอารัพภธาตุ เป็นต้น
                                               ละถีนมิทธะด้วยธรรม ๖ ประการ
                                       อธิบายอุทธัจจกุกกุจจะ
                                               ละอุทธัจจกุกกุจจะด้วยธรรม ๖ ประการ
                                       อธิบายวิจิกิจฉา
                                               ละวิจิกิจฉาด้วยธรรม ๖ อย่าง
                                       อริยสัจในนิวรณ์
                               ขันธบรรพ
                                       อริยสัจในเบญจขันธ์
                               อายตนบรรพ
                                       การเกิดของสังโยชน์
                                       อริยสัจในอายตนะ
                               โพชฌงคบรรพ    .     
                                       ความหมายของสัมโพธิ
                                       การเกิดของสติสัมโพชฌงค์
                                       การเกิดของธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
                                       การเกิดของวิริยสัมโพชฌงค์
                                               เรื่องพระมหามิตตเถระ
                                       การเกิดขึ้นของปีติสัมโพชฌงค์
                                       การเกิดขึ้นของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
                                       การเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชฌงค์
                                       การเกิดขึ้นของอุเบกขาสัมโพชฌงค์
                                       อริยสัจในโพชฌงค์
                               สัจจบรรพ
                                       อริยสัจในอริยสัจ
                       อานิสงส์การเจริญสติปัฏฐาน

.. สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค สติปัฏฐานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 12 / 1อ่านอรรถกถา 12 / 110อรรถกถา เล่มที่ 12 ข้อ 131อ่านอรรถกถา 12 / 153อ่านอรรถกถา 12 / 557
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=1754&Z=2150
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=6135
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=6135
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]