ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค
ธรรมทายาทสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อ [๒๐] ถึง [๒๖]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๒๐] [๒๑] [๒๒] [๒๓] [๒๔] [๒๕] [๒๖]


ธรรมทายาทสูตร
           เนื้อความในพระไตรปิฎก
           เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๓ หน้าต่าง
           อรรถกถาธรรมทายาทสูตร     หน้าต่างที่
                   อรรถกถาธรรมทายาทสูตร    .     
                        เหตุเกิดพระสูตร
                        ธรรมทายาทและอามิสทายาท
                        ตถาคตอนุเคราะห์สาวก
                        ปวารณา ๔
                        คำจำกัดความที่ที่ปราศจากของสดเขียว
                        ความหมายของวุตฺตศัพท์
                        บิณฑบาตที่ไม่ควรฉัน ๕ อย่าง
                        เหตุที่น่าบูชากว่าและน่าสรรเสริญกว่า
                        คุณ ๕ ประการ    .     
                        เหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับก่อน
                        พระสารีบุตรเถระแสดงธรรม
                        ฐานศัพท์ใช้ในความหมายต่างๆ
                        ผลของมัชฌิมาปฏิปทา
                        ความหมายของมรรค    .     
                        ธรรมที่ต้องละเหล่าอื่นอีก
                        ตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดจากบาปธรรมเหล่านั้น
                        ความแตกต่าง ลําดับและวิธีแห่งการเจริญ

.. สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค ธรรมทายาทสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 12 / 1อ่านอรรถกถา 12 / 10อรรถกถา เล่มที่ 12 ข้อ 20อ่านอรรถกถา 12 / 27อ่านอรรถกถา 12 / 557
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=385&Z=516
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=2422
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=2422
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]