ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค
ภยเภรวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นภัยและน่าหวาดกลัว
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อ [๒๗] ถึง [๕๒]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๒๗] [๒๘] [๒๙] [๓๐] [๓๑] [๓๒] [๓๓] [๓๔] [๓๕] [๓๖] [๓๗] [๓๘] [๓๙] [๔๐] [๔๑] [๔๒] [๔๓] [๔๔] [๔๕] [๔๖] [๔๗] [๔๘] [๔๙] [๕๐] [๕๑] [๕๒]


ภยเภรวสูตร
           เนื้อความในพระไตรปิฎก
           เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๓ หน้าต่าง
           อรรถกถาภยเภรวสูตร     หน้าต่างที่
                   อรรถกถาภยเภรวสูตร    .     
                        ความหมายของคำว่า พราหมณ์
                        สัมโมทนียกถา-สาราณียกถา
                        การนั่งที่มีโทษ ๖ อย่าง
                        กุลบุตร ๒ จำพวก
                        พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำกุลบุตร ๒ จำพวกนั้น
                        เสนาสนะป่า
                        ความหมายของพระโพธิสัตว์
                        วจีกรรม-มโนกรรม-อาชีวะ
                        อธิบายนิวรณ์ ๕
                        ปิยคามิกภิกษุ
                        สติกับปัญญา
                        จิตกับปัญญา
                        บทว่า ตสฺส มยฺหํ    .     
                        ราตรี-กำหนดดิถีแห่งปักษ์
                        เจดีย์
                        ความหมายของมิคะและโมระ
                        ความฉลาดในการออกจากสมาบัติ
                        ปเทสญาณ (ญาณเครื่องกำหนดเวลา)
                        ตถาคตอุบัติมาเพื่อประโยชน์สุข
                        ปฏิปทาเครื่องบรรลุอสัมโมหวิหาร
                        ประโยชน์ของฌาน ๔
                        ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
                        กถาว่าด้วยจุตูปปาตญาณ
                        กถาว่าด้วยอาสวักขยญาณ
                        มรรค-ผล-ปัจจเวกขณญาณ
                        ประโยชน์ของการอยู่ป่า ๒ อย่าง
                        ความหมายของศัพท์ว่า อภิกกันตะ    .     
                        เหตุผลที่ใช้อภิกกันตศัพท์ ๒ ครั้ง
                        อุปมา ๔ ข้อ
                        สรณคมน์
                              ประเภทแห่งการถึงสรณะ
                              คำว่า อุบาสก
                        ความหมายของอัคคะศัพท์

.. สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค ภยเภรวสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 12 / 1อ่านอรรถกถา 12 / 20อรรถกถา เล่มที่ 12 ข้อ 27อ่านอรรถกถา 12 / 53อ่านอรรถกถา 12 / 557
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=517&Z=751
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=3019
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=3019
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]