ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค
อนังคณสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีกิเลส
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อ [๕๓] ถึง [๗๒]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๕๓] [๕๔] [๕๕] [๕๖] [๕๗] [๕๘] [๕๙] [๖๐] [๖๑] [๖๒] [๖๓] [๖๔] [๖๕] [๖๖-๖๗] [๖๘] [๖๙] [๗๐] [๗๑] [๗๒]


อนังคณสูตร
           เนื้อความในพระไตรปิฎก
           เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๒ หน้าต่าง
           อรรถกถาอนังคณสูตร     หน้าต่างที่
                   อรรถกถาอนังคณสูตร    .     
                        เทศนา ๒
                        เปรียบเทียบความ
                        เหตุตรัสบุคคลกถา ๘ ประการ
                        ขยายความเหตุ ๘ ประการ
                        ขยายความกิเลสดุจเนิน ๓ อย่าง
                        คนดี - คนเลว
                        เนินคืออะไร?
                        ความโกรธ คือความน้อยใจเป็นเนิน
                        คนผู้เท่าเทียมกัน
                        พระโกรธ    .     

.. สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค อนังคณสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 12 / 1อ่านอรรถกถา 12 / 27อรรถกถา เล่มที่ 12 ข้อ 53อ่านอรรถกถา 12 / 73อ่านอรรถกถา 12 / 557
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=752&Z=1023
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=3790
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=3790
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]