ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 14 / 1อ่านอรรถกถา 14 / 526อรรถกถา เล่มที่ 14 ข้อ 535อ่านอรรถกถา 14 / 548อ่านอรรถกถา 14 / 853
อรรถกถา มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ วิภังควรรค
อานันทภัทเทกรัตตสูตร

               ๒. อรรถกถาอานันทภัทเทกรัตตสูตร               
               อานันทภัทเทกรัตตสูตรมีคำขึ้นต้นว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ :-
               บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต ความว่า เสด็จออกจากผลสมาบัติ.
               บทว่า โก นุโข ภิกฺขเว ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้อยู่นั่นเทียว ตรัสถามเพื่อทรงตั้งเรื่องขึ้น.
               บทว่า สาธุ สาธุ ความว่า ทรงประทานสาธุการแก่พระเถระ.
               บทว่า สาธุ โข ตฺวํ ความว่า ทรงสรรเสริญเทศนาแล้วตรัส เพราะความที่เทศนาอันพระเถระแสดงด้วยบทและพยัญชนะทั้งหลาย กลมกล่อม บริสุทธิ์ดี.
               บทที่เหลือในที่ทั้งปวง ง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาอานันทภัทเทกรัตตสูตรที่ ๒               
               ------------------------------------------------               

.. อรรถกถา มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ วิภังควรรค อานันทภัทเทกรัตตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 14 / 1อ่านอรรถกถา 14 / 526อรรถกถา เล่มที่ 14 ข้อ 535อ่านอรรถกถา 14 / 548อ่านอรรถกถา 14 / 853
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=14&A=7115&Z=7222
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4477
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4477
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :