ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 166อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 168อ่านอรรถกถา 15 / 170อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖
ทุติยชนสูตรที่ ๖

               อรรถกถาปฐมชนสูตรที่ ๕ เป็นต้น               
               พึงทราบวินิจฉัยในปฐมชนสูตรที่ ๕ เป็นต้น :-
               บทว่า วิธาวติ ได้แก่ ย่อมวิ่งไปทางนี้และทางนี้ ด้วยอำนาจแห่งการไปในที่ต่างๆ มีสมุทรเป็นต้น.
               บทว่า ทุกฺขา ได้แก่ จากวัฏทุกข์.
               บทว่า ปรายนํ ได้แก่ ความเกิดขึ้นแห่งวิบาก เป็นที่พึ่ง.

               จบอรรถกถาปฐมชนสูตรที่ ๕ เป็นต้น               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖                วัตถุสูตรที่ ๔ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=164                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖                อุปปถสูตรที่ ๘ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=172

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖ ทุติยชนสูตรที่ ๖ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 166อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 168อ่านอรรถกถา 15 / 170อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1120&Z=1127
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :