ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 174อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 176อ่านอรรถกถา 15 / 178อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖
กวิสูตรที่ ๑๐

               อรรถกถากวิสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในกวิสูตรที่ ๑๐ ต่อไป :-
               บทว่า ฉนฺโท นิทานํ ความว่า ฉันท์อันมีคายติฉันท์ (ขับร้อง) เป็นอาทิ เป็นต้นเหตุของคาถาทั้งหลาย. อธิบายว่า กวีเมื่อเริ่มคาถา อันตั้งขึ้นในเบื้องต้น ก็ย่อมเริ่มว่า ขอคาถาจงมีอยู่โดยฉันท์อันเราทำแล้วดังนี้.
               บทว่า วิยญูชนํ ได้แก่ การให้เกิดขึ้น. เพราะว่าอักขระย่อมยังบทให้เกิด บทก็ย่อมยังคาถาให้เกิด. คาถาย่อมส่องถึงเนื้อความ.
               บทว่า นามสนฺนิสฺสิตา ได้แก่ อาศัยการตั้งชื่อ เช่นมีคำว่าสมุทรเป็นต้น. อธิบายว่า คาถาเมื่อเริ่มก็ต้องอาศัยนาม (ชื่อ) อย่างใดอย่างหนึ่งมีสมุทร แผ่นดินเป็นต้นนั่นแหละแล้วจึงเริ่ม.
               บทว่า อาสโย แปลว่า เป็นที่อาศัย. อธิบายว่า เพราะคาถาทั้งหลายย่อมเป็นไปเพราะกวี ทั้งกวีนั้นก็เป็นที่อาศัยของคาถาทั้งหลาย ดังนี้.

               จบอรรถกถากวิสูตรที่ ๑๐               
               และจบชราวรรคที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรในชราวรรคที่ ๖
                         ๑. ชราสูตร
                         ๒. อชรสาสูตร
                         ๓. มิตตสูตร
                         ๔. วัตถุสูตร
                         ๕. ปฐมชนสูตร
                         ๖. ทุติยชนสูตร
                         ๗. ตติยชนสูตร
                         ๘. อุปปถสูตร
                         ๙. ทุติยสูตร
                         ๑๐. กวิสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖ กวิสูตรที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 174อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 176อ่านอรรถกถา 15 / 178อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1152&Z=1166
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=2402
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=2402
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :