ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 440อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 443อ่านอรรถกถา 15 / 446อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค มารสังยุต ปฐมวรรคที่ ๑
ทุติยอายุสูตรที่ ๑๐

               อรรถกถาทุติยอายุสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอายุสูตรที่ ๑๐.
               บทว่า เนมิว รถกุพฺพรํ ความว่า รถที่แล่นไปทั้งวัน กงล้อก็แล่นตามไป ไม่ละธูปรถฉันใด อายุก็แล่นไปตามฉันนั้น.

               จบอรรถกถาทุติยอายุสูตรที่ ๑๐               
               จบปฐมวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรในปฐมวรรคนี้มี ๑๐ สูตร คือ
                         ๑. ตโปกรรมสูตร
                         ๒. นาคสูตร
                         ๓. สุภสูตร
                         ๔. ปฐมปาสสูตร
                         ๕. ทุติยปาสสูตร
                         ๖. สัปปสูตร
                         ๗. สุปปติสูตร
                         ๘. นันทนสูตร
                         ๙. ปฐมอายุสูตร
                         ๑๐. ทุติยอายุสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค มารสังยุต ปฐมวรรคที่ ๑ ทุติยอายุสูตรที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 440อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 443อ่านอรรถกถา 15 / 446อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=3514&Z=3537
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=4370
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=4370
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :