ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 545อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 549อ่านอรรถกถา 15 / 552อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ภิกขุนีสังยุต
เสลาสูตรที่ ๙

               อรรถกถาเสลาสูตรที่ ๙               
               ในเสลาสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า เกนิทํ ปกตํ ความว่า ใครสร้างรูปนี้.
               ด้วยบทว่า พิมฺพํ ท่านกล่าวหมายเอาอัตภาพ.
               ด้วยบทว่า อฆํ ท่านกล่าวเฉพาะอัตภาพ เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์.
               บทว่า เหตุภงฺคา ได้แก่ เหตุดับ เพราะปัจจัยบกพร่อง.

               จบอรรถกถาเสลาสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ภิกขุนีสังยุต เสลาสูตรที่ ๙ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 545อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 549อ่านอรรถกถา 15 / 552อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=4341&Z=4366
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=4787
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=4787
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :