ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 549อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 552อ่านอรรถกถา 15 / 555อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ภิกขุนีสังยุต
วชิราสูตรที่ ๑๐

               อรรถกถาวชิราสูตรที่ ๑๐               
               ในวชิราสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า นยิธ สตฺตุปลพฺภติ ความว่า ในกองสังขารล้วนนี้ว่าโดยปรมัตถ์ จะได้แก่สัตว์ก็หาไม่.
               บทว่า ขนฺเธสุ สนฺเตสุ ความว่า เมื่อขันธ์ ๕ ยังมีอยู่ ท่านกำหนดเอาด้วยอาการนั้นๆ.
               บทว่า สมฺมติ คือ เป็นเพียงสมัญญาว่าสัตว์เท่านั้น.
               บทว่า ทุกฺขํ ได้แก่ ทุกข์คือขันธ์ ๕.
               บทว่า นาญฺญตฺร ทุกฺขา ความว่า นอกจากทุกข์ สภาวะอย่างอื่นไม่มีเกิดไม่มีดับ.

               จบอรรถกถาวชิราสูตรที่ ๑๐               
               จบภิกขุนีสังยุตเพียงเท่านี้               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรในภิกขุนีสังยุตนี้มี ๑๐ สูตร คือ
                         ๑. อาฬวิกาสูตร
                         ๒. โสมาสูตร
                         ๓. โคตมีสูตร
                         ๔. วิชยาสูตร
                         ๕. อุบลวรรณาสูตร
                         ๖. จาลาสูตร
                         ๗. อุปจาลาสูตร
                         ๘. สีสุปจาลาสูตร
                         ๙. เสลาสูตร
                         ๑๐. วชิราสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ภิกขุนีสังยุต วชิราสูตรที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 549อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 552อ่านอรรถกถา 15 / 555อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=4367&Z=4404
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=4791
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=4791
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :