ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 178อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 183อ่านอรรถกถา 16 / 188อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ คหบดีวรรคที่ ๕
อริยสาวกสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยอริยสาวกสูตรที่ ๑๐               
               ในอริยสาวกสูตรที่ ๑๐ นัยแม้ทั้งสอง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยความเป็นอันเดียวกัน. ความที่ต่างจากสูตรก่อนมีเพียงเท่านี้. ส่วนข้อที่เหลือก็เป็นเช่นนั้นแล.

               จบอรรถกถาทุติยอริยสาวกสูตรที่ ๑๐               
               จบอรรถกถาคหปติวรรคที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ปัญจเวรภยสูตรที่ ๑
                         ๒. ปัญจเวรภยสูตรที่ ๒
                         ๓. ทุกขนิโรธสูตร
                         ๔. โลกนิโรธสูตร
                         ๕. ญาติกสูตร
                         ๖. อัญญตรสูตร
                         ๗. ชาณุสโสณิสูตร
                         ๘. โลกายติกสูตร
                         ๙. อริยสาวกสูตรที่ ๑
                         ๑๐. อริยสาวกสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ คหบดีวรรคที่ ๕ อริยสาวกสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 178อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 183อ่านอรรถกถา 16 / 188อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=2123&Z=2165
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1932
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1932
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :