ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 337อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 339อ่านอรรถกถา 16 / 341อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ นานัตตวรรคที่ ๑
เวทนาสูตรที่ ๔

               อรรถกถาเวทนาสูตรที่ ๔               
               พึงทราบวินิจฉัยในเวทนาสูตรที่ ๔ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ท่านอธิบายว่า ตั้งแต่สัมปฏิจฉันนมโนธาตุ เวทนาแม้ทั้งปวง พึงเป็นไปในทวารนั้น แต่การถือสัมปฏิจฉันนเวทนาในลำดับ เพื่อความผาสุกในการเกิด ก็ควร.
               บทว่า มโนสมฺผสฺสํ ปฏิจฺจ มีอธิบายดังนี้ว่า ปฐมชวนะเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาวัชชนะสัมผัส ในมโนทวาร ทุติยชวนะเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยปฐมชวนะสัมผัส ดังนี้แล.

               จบอรรถกถาเวทนาสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ นานัตตวรรคที่ ๑ เวทนาสูตรที่ ๔ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 337อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 339อ่านอรรถกถา 16 / 341อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=3756&Z=3770
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3318
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3318
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :