ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 722อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ภิกขุสังยุตต์
๑๒. สหายสูตร

               อรรถกถาสหายสูตรที่ ๑๒               
               ในสหายกสูตรที่ ๑๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า จิรรตฺตํ สเมนิกา ได้แก่ เป็นผู้มีลัทธิตั้งอยู่เสมอกัน คู่เคียงกันแม้ตลอดกาลนาน.
               ได้ยินว่า บรรพชิตเหล่านั้นได้เที่ยวไปร่วมกันตลอดห้าร้อยชาติ.
               บทว่า สเมติ เนสํ สทฺธมฺโม ความว่า บัดนี้ ศาสนธรรมนี้ของบรรพชิตเหล่านั้น เทียบเท่ากันเสมอกัน.
               บทว่า ธมฺเม พุทฺธปฺปเวทิเต ความว่า ในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้ว. อธิบายว่า ศาสนธรรมย่อมงามด้วยธรรมนั้น.
               บทว่า สุวินีตา กปฺปิเนน ความว่า พระอุปัชฌาย์ของตนแนะนำด้วยดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้ว.
               คำที่เหลือในทุกๆ บทง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาสหายสูตรที่ ๑๒               
               จบอรรถกถาภิกขุสังยุต               
               จบอรรถกถาสังยุตตนิกาย นิทานวรรค               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. โกลิตสูตร
                         ๒. อุปติสสสูตร
                         ๓. ฆฏสูตร
                         ๔. นวสูตร
                         ๕. สุชาตสูตร
                         ๖. ภัททีสูตร [ภัททิยสูตร]
                         ๗. วิสาขสูตร
                         ๘. นันทสูตร
                         ๙. ติสสสูตร
                         ๑๐. เถรนามสูตร
                         ๑๑. กัปปินสูตร
                         ๑๒. สหายสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ภิกขุสังยุตต์ ๑๒. สหายสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 722อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=7497&Z=7532
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6005
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6005
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :