ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 361อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 364อ่านอรรถกถา 16 / 365อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒
หีนาธิมุตติสูตร

               อรรถกถาหีนาธิมุตติสูตรที่ ๔               
               พึงทราบวินิจฉัยในหีนาธิมุตติสูตรที่ ๔ ดังต่อไปนี้
               บทว่า สํสนฺทนฺติ แปลว่า เป็นพวกเดียวกัน.
               บทว่า สเมนฺติ ได้แก่ ย่อมสมาคมกัน คือเป็นนิรันดร.
               บทว่า หีนาธิมุตฺติกา แปลว่า มีอัธยาศัยเลว.
               บทว่า กลฺยาณาธิมุตฺติกา แปลว่า มีอัธยาศัยดี.

               จบอรรถกถาหีนาธิมุตติสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒ หีนาธิมุตติสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 361อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 364อ่านอรรถกถา 16 / 365อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=4069&Z=4086
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3502
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3502
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :