ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 545อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 547อ่านอรรถกถา 16 / 549อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑
เอฬกสูตรที่ ๕

               อรรถกถาเอฬกสูตรที่ ๕               
               พึงทราบวินิจฉัยในเอฬกสูตรที่ ๕ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า กํสฬกา คือ สัตว์กินคูถ. บทว่า คูถาทิ คือ มีคูถเป็นภักษา.
               บทว่า คูถปูรา คือ ภายในเต็มด้วยคูถ. บทว่า ปุณฺณา คูถสฺส นี้ แสดงเนื้อความบทแรกเท่านั้น.
               บทว่า อติมญฺเญยฺย ความว่า แมลงวันวางเท้าหลังไว้บนพื้น ยกเท้าหน้าวางไว้บนคูถ พึงพูดอย่างดูหมิ่นว่า เรามีคูถเป็นอาหาร ดังนี้เป็นต้น.
               บทว่า ปิณฺฑปาโตปสฺส๑- ปูโร ความว่า บิณฑบาตอันประณีตเต็มบาตร แม้อื่นอีกพึงมีแก่เขา.
____________________________
๑- ม. ปิณฺฑปาโต จสฺส.

               จบอรรถกถาเอฬกสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑ เอฬกสูตรที่ ๕ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 545อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 547อ่านอรรถกถา 16 / 549อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=5961&Z=5980
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5119
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5119
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :