ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 578อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 580อ่านอรรถกถา 16 / 582อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ตติยวรรคที่ ๓
ภิกขุสูตร

               อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในภิกขุสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า ทิฏฺธมฺมสุขวิหารา คือ อยู่เป็นสุขด้วยผลสมาบัติ.
               บทว่า เตสาหมสฺส ตัดบทว่า เตสํ อหํ อสฺส.
               ก็เพราะพระขีณาสพมีลาภถึงพร้อมด้วยบุญ รับข้าวยาคูและของขบเคี้ยวเป็นต้น เมื่อทำอนุโมทนาแสดงธรรมแก้ปัญหาแก่ชนผู้มาแล้วและมาแล้ว ย่อมไม่ได้โอกาสเพื่อจะนั่งแนบแน่นถึงผลสมาบัติ ท่านหมายถึงข้อนั้น จึงกล่าวด้วยประการฉะนี้.

               จบอรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๑๐               
               จบตติยวรรคที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. มาตุคามสูตร
                         ๒. ชนปทกัลยาณีสูตร
                         ๓. ปุตตสูตร
                         ๔. เอกธีตุสูตร
                         ๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
                         ๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
                         ๗. สมณพราหมณสูตรที่ ๓
                         ๘. ฉวิสูตร
                         ๙. รัชชุสูตร
                         ๑๐. ภิกขุสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ตติยวรรคที่ ๓ ภิกขุสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 578อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 580อ่านอรรถกถา 16 / 582อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=6248&Z=6276
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5204
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5204
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :