ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 632อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 634อ่านอรรถกถา 16 / 636อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ราหุลสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒
อปคตสูตรที่ ๑๒

               อรรถกถาอปคตสูตรที่ ๑๒               
               พึงทราบวินิจฉัยในอปคตสูตรที่ ๑๒ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า อหํการมมํการมานาปคตํ ได้แก่ ปราศจากอหังการทิฏฐิ มมังการตัณหาและมานะ.
               บทว่า วิธา สมติกฺกนฺตํ ได้แก่ ก้าวล่วงด้วยดีซึ่งส่วนแห่งมานะ.
               บทว่า สนฺตํ สุวิมุตฺตํ ได้แก่ ชื่อว่าสงบ เพราะสงบกิเลสเสียได้ ชื่อว่าหลุดพ้นด้วยดีจากกิเลสทั้งหลาย.
               คำที่เหลือง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาอปคตสูตรที่ ๑๒               
               จบอรรถกถาทุติยวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. จักขุสูตร
                         ๒. รูปสูตร
                         ๓. วิญญาณสูตร
                         ๔. สัมผัสสสูตร
                         ๕. เวทนาสูตร
                         ๖. สัญญาสูตร
                         ๗. เจตนาสูตร
                         ๘. ตัณหาสูตร
                         ๙. ธาตุสูตร
                         ๑๐. ขันธสูตร
                         ๑๑. อนุสยสูตร
                         ๑๒. อปคตสูตร
               -----------------------------------------------------               

               แม้ในวรรคทั้งสอง ก็ตรัสอเสกขภูมิไว้. แต่ในวรรคทั้งสองนั้น วรรคที่ ๑ ทรงแสดงแก่พระราหุลผู้ทูลขอ. วรรคที่ ๒ ทรงแสดงแก่พระราหุลผู้มิได้ทูลขอ แต่ตรัสธรรมอันอบรมบ่มวิมุตติสำหรับพระเถระในราหุลสังยุตแม้ทั้งสิ้นแล.

               จบราหุลสังยุต               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ราหุลสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒ อปคตสูตรที่ ๑๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 632อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 634อ่านอรรถกถา 16 / 636อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=6702&Z=6736
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5280
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5280
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :