ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 691อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 696อ่านอรรถกถา 16 / 700อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ภิกขุสังยุตต์
นวสูตร

               อรรถกถานวสูตรที่ ๔               
               ในนวสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อปฺโปสฺสุกฺโก ได้แก่ ไม่มีความขวนขวาย.
               บทว่า สงฺกตายติ๑- ได้แก่ อยู่.
____________________________
๑- ม. สงฺกสายติ.

               บทว่า เวยฺยาวจฺจํ ได้แก่ กิจที่จะพึงทำในจีวร.
               บทว่า อภิเจตสิกานํ ได้แก่ อาศัยอภิจิต คือจิตสูงสุด.
               บทว่า นิกามลาภี ได้แก่ เป็นผู้ได้ตามปรารถนา เพราะเป็นผู้สามารถเข้าสมาบัติได้ในขณะที่ปรารถนา.
               บทว่า อกิจฺฉลาภี ได้แก่ เป็นผู้ได้ไม่ยาก เพราะเป็นผู้สามารถข่มอันตรายของฌานเข้าสมาบัติได้โดยง่าย.
               บทว่า อกสิรลาภี ได้แก่ เป็นผู้ได้อย่างไพบูลย์ เพราะเป็นผู้สามารถออกได้ตามกำหนด. อธิบายว่า มีฌานคล่องแคล่ว.
               บทว่า สิถิลมารพฺภ ได้แก่ ใช้ความเพียรย่อหย่อน.

               จบอรรถกถานวสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ภิกขุสังยุตต์ นวสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 691อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 696อ่านอรรถกถา 16 / 700อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=7293&Z=7326
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5719
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5719
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :