ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 146อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 147อ่านอรรถกถา 17 / 148อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มัชฌิมปัณณาสก์ อรหันตวรรคที่ ๒
ราธสูตรที่ ๙ ว่าด้วยการไม่มีอหังการมมังการและมานานุสัย

               อรรถกถาราธสูตรที่ ๙ และสุราธสูตรที่ ๑๐               
               ราธสูตรที่ ๙ และสุราธสูตรที่ ๑๐ พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้วในราหุลสังยุตแล.

               จบอรรถกถาอรหันตวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อุปาทิยสูตร
                         ๒. มัญญมานสูตร
                         ๓. อภินันทมานสูตร
                         ๔. อนิจจสูตร
                         ๕. ทุกขสูตร
                         ๖. อนัตตสูตร
                         ๗. อนัตตนิยสูตร
                         ๘. รชนิยสัณฐิตสูตร
                         ๙. ราธสูตร
                         ๑๐. สุราธสูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มัชฌิมปัณณาสก์ อรหันตวรรคที่ ๒ ราธสูตรที่ ๙ ว่าด้วยการไม่มีอหังการมมังการและมานานุสัย จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 146อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 147อ่านอรรถกถา 17 / 148อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=1812&Z=1827
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :