ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 318อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 319อ่านอรรถกถา 17 / 320อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ จุลปัณณาสก์ ธัมมกถิกวรรคที่ ๒
๑๓. กัปปสูตรที่ ๒ ว่าด้วยการรู้การเห็นเป็นเหตุปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย

               อรรถกถากัปปสูตรที่ ๒               
               กัปปสูตรที่ ๒ (มีเนื้อความ) เหมือนกับราหุโลวาทสูตรนั่นแล.

               จบอรรถกถากัปปสูตรที่ ๒               
               จบ อรรถกถาธรรมกถิกวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อวิชชาสูตร
                         ๒. วิชชาสูตร
                         ๓. ธัมมกถิกสูตรที่ ๑
                         ๔. ธัมมกถิกสูตรที่ ๒
                         ๕. พันธสูตร
                         ๖. ปริมุจจิตสูตรที่ ๑
                         ๗. ปริมุจจิตสูตรที่ ๒
                         ๘. สังโยชนสูตร
                         ๙. อุปาทานสูตร
                         ๑๐. สีลสูตร
                         ๑๑. สุตวาสูตร
                         ๑๒. กัปปสูตรที่ ๑
                         ๑๓. กัปปสูตรที่ ๒.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ จุลปัณณาสก์ ธัมมกถิกวรรคที่ ๒ ๑๓. กัปปสูตรที่ ๒ ว่าด้วยการรู้การเห็นเป็นเหตุปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 318อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 319อ่านอรรถกถา 17 / 320อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=3806&Z=3830
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :