ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 328อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 330อ่านอรรถกถา 17 / 332อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ จุลปัณณาสก์ อวิชชาวรรคที่ ๓
๙. โกฏฐิตสูตรที่ ๒ ว่าด้วยความหมายของอวิชชาและวิชชา

               อรรถกถาอวิชชาวรรคที่ ๓               
               อรรถกถาสูตรที่ ๑ ถึงสูตรที่ ๑๐ เริ่มด้วยสมุทยธรรมสูตร
               อวิชชาวรรค มีความหมายง่ายทั้งนั้น.
               ก็ในวรรคนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัจจะ ๔ ไว้ในทุกๆ สูตร
               (คือแต่สูตรที่ ๑ - ถึงสูตรที่ ๑๐) แล.

               จบอรรถกถาอวิชชาวรรคที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สมุทยธัมมสูตรที่ ๑
                         ๒. สมุทยธัมมสูตรที่ ๒
                         ๓. สมุทยธัมมสูตรที่ ๓
                         ๔. อัสสาทสูตรที่ ๑
                         ๕. อัสสาทสูตรที่ ๒
                         ๖. สมุทยธัมมสูตรที่ ๑
                         ๗. สมุทยธัมมสูตรที่ ๒
                         ๘. โกฏฐิตสูตรที่ ๑
                         ๙. โกฏฐิตสูตรที่ ๒
                         ๑๐. โกฏฐิตสูตรที่ ๓.
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ จุลปัณณาสก์ ธัมมกถิกวรรคที่ ๒                ๑๓. กัปปสูตรที่ ๒ ว่าด้วยการรู้การเห็นเป็นเหตุปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=319                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ จุลปัณณาสก์ กุกกุฬวรรคที่ ๔                ๑. กุกกุฬสูตร ว่าด้วยขันธ์ ๕ เป็นของร้อน http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=334

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ จุลปัณณาสก์ อวิชชาวรรคที่ ๓ ๙. โกฏฐิตสูตรที่ ๒ ว่าด้วยความหมายของอวิชชาและวิชชา จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 328อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 330อ่านอรรถกถา 17 / 332อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=3942&Z=3958
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :