ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 373อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 374อ่านอรรถกถา 17 / 375อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต ปฐมวรรคที่ ๑
๘. อรหันตสูตร ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

               อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕               
               พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัจจะ ๔ ไว้ในสูตร ๔ สูตร ปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕ เป็นต้น (และ) ตรัสการละกิเลสไว้ในสูตร ๒ สูตร แล.

               จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕               
               จบปฐมวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. มารสูตร
                         ๒. สัตตสูตร
                         ๓. ภวเนตติสูตร
                         ๔. ปริญเญยยสูตร
                         ๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
                         ๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
                         ๗. โสตาปันนสูตร
                         ๘. อรหันตสูตร
                         ๙. ฉันทราคสูตรที่ ๑
                         ๑๐. ฉันทราคสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต ปฐมวรรคที่ ๑                ๔. ปริญเญยยสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=369                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต ทุติยวรรคที่ ๒                ๑. มารสูตร ว่าด้วยขันธมาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=377

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต ปฐมวรรคที่ ๑ ๘. อรหันตสูตร ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 373อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 374อ่านอรรถกถา 17 / 375อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=4525&Z=4534
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :