ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 37อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 38อ่านอรรถกถา 17 / 39อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ นกุลปิตวรรคที่ ๑
อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๓

               ๑๐-๑๑ อรรถกถาอตีตานาคตปัจจุปันนสูตร               
               สูตรที่ ๑๐ และสูตรที่ ๑๑ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตามอัธยาศัยของบุคคลเห็นปานนั้นแลให้พิเศษออกไป ด้วยบทว่า ทุกฺขํ อนตฺตา ดังนี้

               จบอรรถกถาอตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๑๐-๑๑               
               จบอรรถกถานกุลปิตุวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. นกุลปิตาสูตร
                         ๒. เทวทหสูตร
                         ๓. หลิททิกานิสูตรที่ ๑
                         ๔. หลิททิกานิสูตรที่ ๒
                         ๕. สมาธิสูตร
                         ๖. ปฏิสัลลานสูตร
                         ๗. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๑
                         ๘. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๒
                         ๙. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๑
                         ๑๐. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๒
                         ๑๑. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๓.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ นกุลปิตวรรคที่ ๑ อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๓ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 37อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 38อ่านอรรถกถา 17 / 39อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=440&Z=460
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6368
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6368
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :