ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 391อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 392อ่านอรรถกถา 17 / 393อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต อายาจนวรรคที่ ๓
อนิจจธัมมสูตรที่ ๔

               อรรถกถาอายาจนวรรคที่ ๓               
               ข้อความต่อไปนี้ง่ายทั้งนั้น.
               แท้จริงพระราธเถระนี้ ชื่อว่าเป็นพระเถระผู้เฉียบแหลม. เพราะทอดพระเนตรเห็นพระเถระนี้ เหตุการณ์ที่ละเอียดจึงปรากฏแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า. ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมแก่พระราธะนั้น โดยนัยต่างๆ.
               เมื่อเป็นเช่นนี้ในราธสังยุตนี้ ๒ วรรคข้างต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยอำนาจการถาม. วรรคที่ ๓ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยอำนาจการทูลขอ.

               จบอรรถกถาอายาจนวรรคที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต ทุติยวรรคที่ ๒                นิโรธธัมมสูตรที่ ๑๒ ว่าด้วยสภาพที่รู้จักดับ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=388                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต อุปนิสินนวรรคที่ ๔                มารสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=401

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. มารสูตร
                         ๒. มารธัมมสูตร
                         ๓. อนิจจสูตร
                         ๔. อนิจจธัมมสูตร
                         ๕. ทุกขสูตร
                         ๖. ทุกขธัมมสูตร
                         ๗. อนัตตาสูตร
                         ๘. อนัตตธัมมสูตร
                         ๙. ขยธัมมสูตร
                         ๑๐. วยธัมมสูตร
                         ๑๑. สมุทยธัมมสูตร
                         ๑๒. นิโรธธัมมสูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต อายาจนวรรคที่ ๓ อนิจจธัมมสูตรที่ ๔ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 391อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 392อ่านอรรถกถา 17 / 393อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=4703&Z=4705
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :