ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 413อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 414อ่านอรรถกถา 17 / 415อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต อุปนิสินนวรรคที่ ๔
วยธัมมสูตรที่ ๑๐

               อรรถกถาอุปนิสินนวรรคที่ ๔               
               วรรคที่ ๔ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยอำนาจอุปนิสินนกถา. แต่ว่าราชสังยุตนี้แม้ทั้งสิ้นพึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำด้วยอำนาจธรรมเป็นเครื่องบ่มวิมุตติแก่พระเถระ.

               จบอรรถกถาอุปนิสินนวรรคที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต อายาจนวรรคที่ ๓                นิโรธธัมมสูตรที่ ๑๒ ว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่รู้จักดับ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=400                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ทิฏฐิสังยุต โสตาปัตติวรรคที่ ๑                นวาตสูตรที่ ๑ ว่าด้วยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=417

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. มารสูตร
                         ๒. มารธัมมสูตร
                         ๓. อนิจจสูตร
                         ๔. อนิจจธัมมสูตร
                         ๕. ทุกขสูตร
                         ๖. ทุกขธัมมสูตร
                         ๗. อนัตตาสูตร
                         ๘. อนัตตธัมมสูตร
                         ๙. ขยธัมมสูตร
                         ๑๐. วยธัมมสูตร
                         ๑๑. สมุทยธัมมสูตร
                         ๑๒. นิโรธธัมมสูตร.

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต อุปนิสินนวรรคที่ ๔ วยธัมมสูตรที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 413อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 414อ่านอรรถกถา 17 / 415อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=4793&Z=4795
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :