ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 416อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 417อ่านอรรถกถา 17 / 419อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ทิฏฐิสังยุต โสตาปัตติวรรคที่ ๑
นวาตสูตรที่ ๑ ว่าด้วยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ

               อรรถกถาทิฏฐิสังยุต               
               โสตาปัตติวรรคที่ ๑               
               ๑. อรรถกถานวาตสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในทิฏฐิสังยุต ดังต่อไปนี้ :-
               ในบทว่า น วาตา วายนฺติ เป็นต้น มีอธิบายว่า
               ได้ยินว่า ชนเหล่านั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่า ลมที่พัดหักราญกิ่งไม้เป็นต้น ไม่ใช่ลม (ที่แท้จริง) นั่นชื่อว่า เป็นเลส (อาการ) ของลม (ต่างหาก) ส่วนลมก็ยังคงอยู่ เหมือนเสาระเนียดและเหมือนยอดเขา.
               อนึ่ง แม่น้ำที่ไหลพัดพาหญ้าและไม้เป็นต้น นั่นไม่ใช่น้ำไหล เป็นเลส (อาการ) ของน้ำ (ต่างหาก) ส่วนน้ำก็ยังคงอยู่ เหมือนเสาระเนียด และเหมือนยอดเขา.
               อนึ่ง หญิงมีครรภ์เหล่าใด ที่กล่าวกันว่าคลอดลูก หญิงแม้เหล่านั้นถึงจะมีท้องลดลง ก็จริง ถึงกระนั้น ก็ไม่ใช่ว่า ครรภ์ (ของหญิงเหล่านั้น) จะออกมา นั่นชื่อว่าเป็นเลส (อาการ) ของครรภ์ (ต่างหาก) ส่วนครรภ์ก็ยังคงอยู่ เหมือนเสาระเนียดและเหมือนยอดเขา.
               อนึ่ง ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตก ก็ไม่ใช่ว่า มันขึ้น (จริง) ไม่ใช่ว่า มันตก (จริง) นั่นชื่อว่าเป็นเลส (อาการ) ของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (ต่างหาก) ส่วนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังคงอยู่ เหมือนเสาระเนียดและเหมือนยอดเขา.

               จบอรรถกถานวาตสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ทิฏฐิสังยุต โสตาปัตติวรรคที่ ๑ นวาตสูตรที่ ๑ ว่าด้วยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 416อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 417อ่านอรรถกถา 17 / 419อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=4821&Z=4871
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8119
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8119
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :